Informacje prawne

Regulamin konkursu „10 urodziny”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w konkursie „10 urodziny” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł ,o nr NIP: 7743221825, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest stworzony, wspierany sponsorowany, ani administrowany przez portal społecznościowy Facebook, (dalej „Serwis Facebook”) ani przez podmioty będące jego właścicielami lub administratorami. Serwis Facebook nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu, w szczególności na fanpage Organizatora. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do właściciela lub administratora Serwisu Facebook. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie ma wpływu na odpowiedzialność Organizatora z tytułu organizacji Konkursu.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs przeprowadzony zostanie w Serwisie Facebook na fanpage Organizatora, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/atthost (dalej „Fanpage”), w dniach od 05.10.2022 od godz. 9.00 do dnia 13.10.2022 r. (Czas Trwania Konkursu). Czas Trwania Konkursu obejmuje również procedurę reklamacyjną.
  Czas zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres od 05.10.2022 godz. 11.00 do dnia 13.10.2022 roku, godz. 12:00.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą losową na automatach, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 888 z późn. zm.).

§2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zwani dalej „Uczestnikami”). Osoba fizyczna może działać na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie wtedy faktycznym odbiorcą nagrody (Beneficjent) pod warunkiem, że jest osobą upoważnioną do jej reprezentacji lub wykaże się stosownym pełnomocnictwem przed wydaniem nagrody. Nie zmienia to jednak jej statusu jako Uczestnika.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 4. Warunkiem udział w Konkursie jest:
  a) posiadanie zweryfikowanego konta osobistego w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook; Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z cudzego konta lub konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające dane osobowe innej osoby fizycznej niż Uczestnik, dane nieprawdziwe lub zmyślone.
  b) skorzystanie z funkcjonalności „Lubię to” w Serwisie Facebook w odniesieniu do Fanpage Organizatora i miała ten status do dnia zakończenia Konkursu; zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Atthost sp. z o.o, osoby będące członkami rodzin pracowników Atthost sp. z o.o, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora lub spółek Organizatora. Przez pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się: małżonka, rodziców, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby , których konta w Serwisie Facebook, zawierają treści obraźliwe, bądź sprzeczne z zasadami obowiązującymi przez użytkowników Serwisu Facebook.
 7. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy Uczestnik naruszy przepisy powszechnie obowiązujące, regulamin Serwisu Facebook lub zapisy niniejszego Regulaminu.

§3. PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY.

 1. Konkurs jest przeprowadzany w poście konkursowym na tablicy fanpage Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/atthost
 2. Zadaniem Uczestnika jest dodanie w komentarzu pod postem informującym o konkursie pozostawić komentarz, w którym przedstawi zdarzenie, o humorystycznym bądź zabawnych charakterze, które się przytrafiło Uczestnikowi podczas korzystania z Internetu (dalej „Praca Konkursowa”).
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz, tj. może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej Pracy Konkursowej decydować będzie kolejność zgłoszenia.
 4. Do Konkursu mogą zgłoszone zostać Prace Konkursowe:
  a) związane z tematyką Konkursu;
  b) co do których Uczestnik dysponuje autorskimi prawami majątkowymi;
  c) nie zawierające treści naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do nienawiści, nietolerancji lub przemocy oraz nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych i promocyjnych lub znaków towarowych podmiotów innych niż Organizator.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie lub dotyczących jego Pracy Konkursowej, Organizator jest uprawniony do kontaktowania się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz żądać podania szczegółowych lub dodatkowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie lub jego Pracy Konkursowej.
 6. Wyłonienia trzech zwycięskich Prac Konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, która dokona ich oceny, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość i kreatywność, mając na uwadze również ilość zdobytych przez Uczestnika polubień pod Pracą konkursową, ustalając kolejność zajętych miejsc (od I do III miejsca).

§4. NAGRODY.

 1. Nagrodami w Konkursie są usługi świadczone przez Organizatora. Każdy nagrodzony Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  a) za zajęcie pierwszego miejsca zwycięzca otrzymuje rejestrację planu hostingowego w pakiecie Infinity Plus, domeny polskiej (.pl) oraz certyfikat SSL – GGSSL Domain o łącznej wartości 671 zł brutto;
  b) za zajęcie drugiego miejsca zwycięzca otrzymuje rejestrację planu hostingowego w pakiecie Enterprise Plus oraz domeny polskiej (.pl) o łącznej wartości 282 brutto;
  c) za zajęcie trzeciego miejsca zwycięzca otrzymuje rejestrację planu hostingowego w pakiecie Business Plus o łącznej wartości 177 zł brutto.
 3. Każda z ww. nagród będzie świadczona przez Organizatora przez okres 12 miesięcy od dnia rejestracji konta na stronie Organizatora, z możliwością przedłużenia jej po kosztach z obowiązującej oferty dostępnej na stronach https://atthost.pl/hosting/, https://atthost.pl/domeny/ oraz https://atthost.pl/certyfikaty-ssl/.
 4. Osoby posiadające aktywne usługi u Organizatora mogą wymienić rejestrację nowej usługi na przedłużenie obecnej usługi na okres wskazany powyżej.
 5. Każdy ze zwycięskich pakietów hostingowych obowiązuje specyfikacja opisana na stronie https://atthost.pl/hosting/ oraz https://atthost.pl/parametry-bezpieczenstwa/
 6. Korzystanie z usług wymaga posiadania konta na stronie Organizatora i akceptacji regulaminów opisanych na stronie https://atthost.pl/regulaminy/ Akceptacja jest możliwa na etapie rejestracji konta i zamówienia / otrzymania usługi.
 7. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona będzie na zapłatę podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 8. Organizator przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 9. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są przesłać za pośrednictwem wiadomości w Serwisie Facebook, aplikacji Messenger lub mailem na adres biuro@atthost.pl informacje niezbędne do otrzymania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny (PESEL/NIP) nr telefonu kontaktowego lub maila oraz posiadać/zarejestrować konto Klienta na stronie organizatora oraz podać Login Klienta, z którym zostaną powiązane nagrody w terminie 7 dni od otrzymaniu informacji o wygranej.
 10. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. powyżej, podanie nieprawidłowego lub nieprawdziwego adresu oraz innych danych, o których mowa powyżej, powoduje utratę prawa do nagrody.
 11. Przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie jest możliwe wyłącznie na rzecz Beneficjenta, tj. podmiotu, którego Uczestnik jest reprezentantem lub pełnomocnikiem wyłącznie po przyznaniu nagrody. Przeniesienie nie dotyczy Nagrody dodatkowej. Warunkiem jest zawarcie umowy cesji pomiędzy Uczestnikiem a Beneficjentem oraz wykazanie faktu uprawienia do reprezentacji lub stosunku pełnomocnictwa za pomocą stosownych dokumentów. Cesja nie zwalnia Uczestnika ani Organizatora od ciążących na nich obowiązków podatkowych związanych z faktem, że prawo do Nagrody otrzyma pierwotnie osoba fizyczna.

§5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 (dalej RODO), uzyskanych na potrzeby Konkursu lub w związku z jego organizacją jest bezpośrednio Organizator.
 2. Z organizatorem można się kontaktować listem poleconym na adres Atthost sp. z o.o. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, 09-402 Płock lub na adres poczty elektronicznej biuro@atthost.pl
 3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
  a) organizacji Konkursu i świadczenia usług, stanowiących nagrody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b) w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Atthost na Serwie Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela lub administratora Serwisu Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Organizatora, promowaniu produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
  c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa profilu) w zakresie opublikowanym przez osobę odwiedzającą fanpage’a na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  b) dane opublikowane przez osobę odwiedzającą fanpage’a na jej profilu Facebook;
  c) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a;
  d) w przypadku nagrodzonych Uczestników – również dane, wskazane w § 4ust. 9, a w przypadku zarejestrowania konta Klienta – również dane osobowe zbierane na etapie rejestracji i zakładania Konta Klienta.
 6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: 1) podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz hostingowe; 2) podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją płatności online.
  b) innym niezależnym odbiorcom: 1) administracji publicznej; 2) podmiotom mającym uprawnienie do żądania danych na podstawie przepisów prawa; 3) właścicielowi lub administratorowi Serwisu Facebook – w przypadku zgłoszenia takiego żądania w związku z przestrzeganiem Regulaminu Serwisu Facebook; 4) osobom świadczącym profesjonalnie usługi prawne, bankowe, telekomunikacyjne i pocztowe itp., a które posiadają status odrębnego Administratora Danych Osobowych.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych pozyskanych w ramach serwisu Facebook poza teren Polski / Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach Serwisu Facebook dla użytkowników z UK i UE. zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 8. Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń, tj.:

  a) Twoje dane w celu realizacji Konkursu – będą przechowywane aż do czasu znajdowania się ich na fanpage, nie dłużej niż rok od dnia zakończenia Konkursu;
  b) Twoje dane pozyskane w celu marketingowym – pozyskane na podstawie Twojej zgody przetwarzamy przez okres wskazany w zgodzie, a w przypadku jego braku do czasu jej cofnięcia lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu;
  c) Twoje dane związane podjęciem działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu uzgodnienia jej postanowień – będą przetwarzane przez okres negocjowania umowy, oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z Tobą kontaktowaliśmy w sprawie jej zawarcia (chyba, że zostałeś Naszym Klientem) jednak nie dłużej niż do końca okresu ustalenia, obrony lub przedawnienia potencjalnych roszczeń z związanych z negocjowaniem warunków umowy;
  d) Twoje dane związane z zawarciem oraz wykonaniem wykonania zawartej z Tobą umowy – będą przetwarzane przez okresie wymaganego dostępu do tych danych, wynikający z przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń w sprawach w których umowa dotyczy, nie wcześniej niż po 6 latach – zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
  e) Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
  Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych, ale nie pozbawia to prawa Administratora do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Zawsze możesz wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

 9. Przysługuje Ci wskazane w RODO we wskazanych tam przypadkach:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 1) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; 2) z uwagi na szczególną sytuację.
  f) prawo do przenoszenia danych:
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  i) W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie kontaktować listem poleconym na adres Atthost sp. z o.o. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, 09-402 Płock lub na adres poczty elektronicznej biuro@atthost.pl. Przed realizacją Twoich uprawnień będę się musiał upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować – a więc przetwarzać Twoje dane osobowe.
 10. Podanie przez Ciebie danych jest:
  a) dobrowolne – w celach marketingowych;
  b) warunkiem uczestnictwa w Konkursie – realizacji zlecenia złożonego za pośrednictwem portalu Facebook.
  Jeżeli nie podasz danych – możemy odmówić zawarcia umowy.
 11. Informacja o źródle danych
  Twoje dane uzyskałem od Ciebie w związku z odwiedzeniem przez Ciebie fanpage’a oraz Twoją aktywnością na nim lub z serwisu Facebook.

§6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez nagrodzonego Uczestnika, bez względu na przyczynę za wyjątkiem sytuacji, kiedy do nieodebrania nagrody doszło wyłącznie z winy Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązany do zapewnienia rekompensaty finansowej w przypadku niemożności wykorzystania nagrody przez nagrodzonego Uczestnika bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy.
 3. Wszelkie reklamacje lub roszczenia związane z przyznaniem lub korzystaniem nagrody, o której mowa w §4 Regulaminu, nagrodzony Uczestnik powinien kierować wyłącznie do Organizatora.

§7. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza i zapewnia, że Praca Konkursowa stanowi w całości pracę oryginalną, stworzoną przez niego i nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 2. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej z prawem udzielenie sublicencji na następujących polach eksploatacji:
  a) Utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej dowolną techniką, w tym również publikowanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora oraz wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych, w szczególności sieci Internet baz danych i platform komunikacyjnych;
  b) Wprowadzanie do obrotu, w całości lub we fragmentach, treści zawartych w Pracy Konkursowej wytworzonych dowolną techniką oraz ich najem i dzierżawa;
  c) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie treści zawartych na Stronie w całości lub we fragmentach, a także publiczne udostępnianie treści zawartych na Stronie w całości lub we fragmentach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych;
  tłumaczenia na różne języki.

 3. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych, w szczególności do łączenia z innymi utworami, opracowywania poprzez dodanie elementów, uaktualniania i modyfikacji.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku uczestnika, widniejącego przy komentarzu, w którym zamieszczono Pracę Konkursową, stanowiącym jego aktualne zdjęcie profilowe w Serwisie Facebook, chyba, że stanowi ono cudzy utwór, z którego Uczestnik korzysta w ramach dozwolonego użytku lub przekazanego odrębnie z inicjatywy Uczestnika lub na prośbę Organizatora
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń osoby trzeciej lub sporów dotyczących praw autorskich do zgłoszonej do udziału w Pracy Konkursowej. Nagrodzony Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od takiej odpowiedzialności względem osób trzecich. W szczególności w przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Organizatorowi na drodze sądowej z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich tej osoby poprzez korzystanie przez Organizatora z treści zawartych w Pracy Konkursowej to Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związane z takim roszczeniem (w tym w szczególności kosztów procesu, kosztów pomocy prawnej oraz kwot pieniężnych zasądzonych orzeczeniem sądu lub innego organu , lub uzgodnionych w ugodzie), a jeżeli to będzie możliwe zwolni Organizatora od udziału w postępowaniu sądowym w przedmiocie takiego roszczenia.

§8. REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz wydania nagród należy przesyłać na piśmie na adres: Atthost Sp. z o.o. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, 09-402 Płock z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamację można przesyłać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 2 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, a także powody jej złożenia oraz ich uzasadnienie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora rozstrzygającej reklamację listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage, stronie internetowej (https://atthost.pl/) z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwerów, na których zamieszczona są ww. strony oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników Konkursu Organizatora oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu.
 3. Zapytania dotyczące zasad Konkursu można przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@atthost.pl
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Zastosowanie ma również oraz Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie Organizatora pod adresem https://atthost.pl/regulaminy, zwłaszcza w kwestiach dotyczących rejestracji, korzystania z Konta Klienta na stronie Organizatora oraz w zakresie świadczonych usług przez Organizatora, w tym stanowiących Nagrody W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu przy czym nie ma to zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu (zamieszczenia na fanpage).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu.
 7. O każdej dokonanej zmianie w Regulaminie uczestnicy Konkursu będą poinformowani poprzez opublikowanie informacji o zaistniałych zmianach oraz zmienionych postanowieniach Regulaminu na Fanpage’u Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązywać będzie od momentu opublikowania informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.