RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Tożsamość i dane kontaktowe administratoraczytaj więcejukryj

Administratorem Twoich danych osobowych jest AttHost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000531899).

Kontakt z AttHost możliwy jest za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock
 • poczty elektronicznej na adres bok@atthost.pl

Inspektor Ochrony Danych czytaj więcejukryj

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w AttHost pełni Daniel Trędkiewicz.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych AttHost w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@atthost.pl.

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowychczytaj więcejukryj

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od charakteru relacji łączących Cię ze spółką. Zapoznaj się z informacjami dla:

Klientów

W ramach Twojej współpracy z AttHost, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Analizy statystyczne, badanie satysfakcji oraz polepszenie jakości świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług AttHost i posiadania konta w Panelu Klienta lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu analiz statystycznych i badania satysfakcji z usług AttHost.

Marketing usług i działalności AttHost. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest promowanie usług i działalności AttHost (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji marketingowych przy użyciu środków łączności elektronicznej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług AttHost i posiadania aktywnej zgody na przesyłanie informacji marketingowych przy użyciu środków łączności elektronicznej lub do momentu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Obsługa płatności i dokonywanie rozliczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu pełnego rozliczenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia (co do zasady przedawnienie naszych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia następuje na koniec roku kalendarzowego po dwóch latach od dnia kiedy wynagrodzenie stanie się należne).

Obsługa płatności i dokonywanie rozliczeń. W przypadku obsługi płatności za pomocą Płatności Subskrypcyjnej, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez podanie danych osobowych wskazanych w formularzu aktywacji Płatności Subskrypcyjnej oraz uruchomienie Płatności Subskrypcyjnej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z Płatności Subskrypcyjnej lub pełnego rozliczenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczenia o zapłatę należnego nam wynagrodzenia (co do zasady przedawnienie naszych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia następuje na koniec roku kalendarzowego po dwóch latach od dnia kiedy wynagrodzenie stanie się należne).

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Obsługa Programu Partnerskiego oraz konkursów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z regulaminem Programu Partnerskiego oraz regulaminem konkursu). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz odpowiednio w konkursie Programu Partnerskiego, a następnie będą przechowywane zgodnie z okresem retencji dla obowiązków księgowych i podatkowych. Jeżeli poprosimy Cię o zgodę na publiczne ujawnienie informacji o zwycięzcy nagrody w konkursie, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a Twoje dane osobowe zostaną opublikowane w prowadzonych przez spółkę serwisach internetowych i będą tam przechowywane przez czas nieokreślony (około dwóch lat), uzależniony od biznesowych potrzeb spółki lub do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.

Realizacja obowiązków księgowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 106e ust. 1 oraz art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zw. z art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Rejestracja i utrzymanie konta w Panelu Klienta. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z Ogólnymi Warunkami Umów). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia przez Ciebie konta w Panelu Klienta. Pamiętaj jednak, że AttHost jest uprawniona do samodzielnego usunięcia Twojego konta w Panelu Klienta jeżeli nie będziesz posiadać aktywnej usługi w okresie co najmniej trzech miesięcy przed usunięciem konta w Panelu Klienta.

Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest rozpatrywanie reklamacji oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego, a później dokumenty związane z postępowaniem reklamacyjnym będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia).

Świadczenie drogą elektroniczną usług znajdujących się w ofercie AttHost. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z Ogólnymi Warunkami Umów oraz regulaminem usługi, z której korzystasz). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług.

Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych organów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z przepisem prawa krajowego regulującym tryb prowadzenia postępowania przez uprawnione organy, np. art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego lub art. 248 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest zabezpieczenie interesu AttHost przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa usług, sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa usług, sieci i informacji.

Abonentów

W ramach Twojej współpracy z AttHost, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest rozpatrywanie reklamacji oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego, a później dokumenty związane z postępowaniem reklamacyjnym będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia).

Świadczenie drogą elektroniczną usług znajdujących się w ofercie AttHost (usług rejestracji domeny i usług powiązanych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z Ogólnymi Warunkami Umów oraz regulaminem usługi rejestracji domeny i usług powiązanych). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług.

Udostępnianie danych na żądanie uprawnionych organów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykonanie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z przepisem prawa krajowego regulującym tryb prowadzenia postępowania przez uprawnione organy, np. art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego lub art. 248 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest zabezpieczenie interesu AttHost przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa usług, sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa usług, sieci i informacji.

Użytkowników strony internetowej AttHost

W ramach korzystania ze strony internetowej AttHost, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Analiza aktywności użytkowników oraz ich preferencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest możliwość poprawy stosowanych funkcjonalności na stronie internetowej AttHost (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony internetowej AttHost lub do momentu wniesienia sprzeciwu, a następnie – w przypadku informacji zachowywanych również po zakończeniu korzystania ze strony internetowej – przez czas pozwalający na realizację celu związanego z analizą aktywności użytkowników i preferencji, a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – nie dłużej niż do momentu wycofania Twojej zgody.

Marketing usług i działalności AttHost. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest promowanie usług i działalności AttHost (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w zakresie informacji przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – do momentu wycofania Twojej zgody.

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa usług, sieci, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa usług, sieci i informacji.

Zapoznaj się także z naszą Polityką Prywatności, która opisuje zasady, na jakich wykorzystujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej.

Osób kontaktowych

W związku ze wskazaniem Twoich danych osobowych w polu Osoba kontaktowa lub w polu reprezentant Abonenta, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następującym celu:

Prowadzenie korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontakt z Klientem o statusie prawnym firma odbywa się za pośrednictwem osoby kontaktowej, a z Abonentem o statusie prawnym firma za pośrednictwem reprezentanta Abonenta. Osoba kontaktowa jest przedstawicielem Klienta uprawnionym do kontaktowania się z nami w imieniu Klienta oraz do odbierania korespondencji kierowanej do Klienta. Reprezentant Abonenta jest przedstawicielem Abonenta uprawnionym do kontaktowania się z nami w imieniu Abonenta o statusie prawnym firma oraz do odbierania korespondencji kierowanej do takiego Abonenta. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją (co do zasady przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu AttHost jakim jest zabezpieczenie interesu AttHost przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – co do zasady nastąpi to w ostatnim dniu roku kalendarzowego po upływie trzech lub sześciu lat od dnia wymagalności roszczenia (pamiętaj, że okres ten może zostać przerwany na podstawie przepisów prawa, co może skutkować wydłużeniem okresu przetwarzania danych) lub przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Odbiorcy danych osobowychczytaj więcejukryj

Rodzaj odbiorców Twoich danych osobowych uzależniony jest od charakteru relacji łączących Cię z AttHost. Zapoznaj się z informacjami właściwymi dla:

Klientów oraz Osób kontaktowych

W związku z posiadaniem konta w Panelu Klienta, korzystaniem z usług AttHost oraz pozostawaniem w relacjach gospodarczych z AttHost, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • nazwa.pl sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) świadcząca usługi związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez spółkę, w tym usługi z zakresu obsługi klienta, usługi analityczne, usługi marketingowe, obsługę projektów, obsługę administracyjnoprawną, obsługę korespondencji oraz usługi przechowywania i niszczenia dokumentacji;
 • Expert Sender sp. z o.o. (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk) dostarczająca narzędzie do komunikacji z Klientami;
 • Thulium sp. z o.o. (Osiedle Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków) dostarczająca narzędzie do obsługi call center.

W związku z opłacaniem usług AttHost i dokonaniem przez Ciebie wyboru w zakresie formy płatności, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • PayPro S.A. (Przelewy24, ul. Kanclerska 15A, 60-326 Poznań) zapewniająca obsługę wszystkich płatności realizowanych online przez Klienta (szybkie przelewy, BLIK, pośrednik w zakresie płatności kartą);
 • PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań) pełniąca funkcję operatora zapasowego, obsługującego płatności realizowane online przez Klienta, z wyłączeniem płatności karty oraz płatności dokonywanych poprzez subskrypcje;
 • Worldline Financial Services (Europe) S.A. (10 Rue Gabriel Lippmann, L 5365 Munsbach, Luksemburg, adres korespondencyjny: Worldline Financial Services (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa) zapewniająca obsługę płatności realizowanych przez Klienta za pomocą karty, poprzez integrację z systemem PayPro S.A,
 • Adyen N.V.(Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Holandia) zapewniająca obsługę płatności realizowanych online przez Klienta,
 • ING Bank Śląski S.A.(Sokolska 34, 40-086 Katowice) oferująca usługi bankowości elektronicznej.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi podatkowe, podmioty świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez AttHost usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Abonentów

Jeżeli świadczymy na Twoją rzecz usługę rejestracji i utrzymania domeny internetowej, rodzaj odbiorców Twoich danych osobowych uzależniony będzie od rodzaju domeny, którą zarejestrujesz.

Domeny .eu rejestrowane są przez nazwa.pl na podstawie porozumienia z NetArt Registrar sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727), która jest rejestratorem domen posiadającym akredytację EURid i która udostępnia dane osobowe Abonentów do European Registry for Internet Domains (EURid) (Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia), operatora rejestru domen .eu. NetArt Registrar jest odbiorcą danych Abonenta w zakresie nazwy domeny, danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych, a także obywatelstwa (z uwagi na dostępność domen .eu dla osób posiadających obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez NetArt Registrar znajdziesz na stronie NetArt Registrar. Rejestracja domen .eu może odbywać się również na podstawie porozumienia AttHost odpowiednio z (1) Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska (ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała), (2) Key-Systems GmbH (66386 St. Ingebert, Keiserstraße 172-174, Niemcy) oraz (3) Consulting Service sp. z o.o. (ul. Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa), którzy na podstawie stosownego porozumienia udostępniają wskazane powyżej dane Abonenta do EURid.

Domeny globalne .com, .net, .org, .info oraz .biz rejestrowane są przez nazwa.pl na podstawie porozumienia z NetArt Registrar sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727), która jest rejestratorem domen posiadającym akredytację ICANN. NetArt Registrar jest odbiorcą danych Abonenta w zakresie nazwy domeny, danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez NetArt Registrar znajdziesz na stronie NetArt Registrar. NetArt Registrar udostępnia dane osobowe Abonentów następującym podmiotom, w zależności od rodzaju domeny:

 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Los Angeles 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA;
 • NCC Group Software Resilience (NA) LLC XYZ Building, 2 Hardman Boulevard, Spinningfields, Manchester, M3 3AQ, Wielka Brytania (Depozyt danych);
 • Verisign Inc. Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA (Operator rejestru dla domen .com oraz .net);
 • Identity Digital Inc. 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue, WA 98004, USA (Operator rejestru dla domen .info);
 • Public Interest Registry Reston, 11911 Freedom Drive, 10th Floor, Suite 1000, VA 20190, USA (Operator rejestru dla domen .org)
 • Registry Services, LLC 2155 E GoDaddy Way, Tempe, AZ 85284, USA (Operator rejestru dla domen .biz).

Rejestracja domen globalnych .com, .net, .org, .info oraz .biz może odbywać się również na podstawie porozumienia AttHost odpowiednio z (1) Dinfo Systemy Internetowe Sylwia Wierońska (ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała), (2) Key-Systems GmbH (66386 St. Ingebert, Keiserstraße 172-174, Niemcy), (3) Consulting Service sp. z o.o. (ul. Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa), (4) eNom Inc., 5808 Lake Washington Blvd. Ste. 300 Kirkland, WA 98033, USA oraz (5) OnlineNic Inc. 821 Marina Village Parkway, Alameda, CA 94501, USA, którzy na podstawie stosownego porozumienia udostępniają wskazane powyżej dane Abonenta do wymienionych powyżej podmiotów.

Domeny krajowe oraz domeny globalne nTLD rejestrowane są przez nazwa.pl na podstawie porozumienia z Netim Limited Liability Company (Avenue Arthur Notebart, 59160 Lille, Francja), która jest rejestratorem domen krajowych oraz domen globalnych nTLD. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Netim znajdziesz na stronie Netim. W przypadku domen globalnych nTLD, Netim udostępnia dane osobowe Abonentów ICANN, Depozytom danych oraz Operatorom rejestru. W przypadku domen krajowych, Netim udostępnia dane osobowe Abonentów Operatorom rejestru.

Zestawienie Operatorów rejestru dla poszczególnych rozszerzeń domen znajdziesz na stronie internetowej IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – rejestru domen najwyższego poziomu, dostępnej tutaj.

Zestawienie Depozytów danych dla poszczególnych rozszerzeń domen znajdziesz na stronie internetowej ICANN, dostępnej tutaj.

Netim w większości rozszerzeń domenowych występuje w roli akredytowanego Rejestratora, jednakże w niektórych przypadkach, z uwagi na specyfikę danego rejestru, nie jest stroną umowy z Operatorem rejestru i współpracuje z innym akredytowanym Rejestratorem (który może korzystać z usług dodatkowego Pośrednika, również będącego odbiorcą danych Abonenta), któremu udostępnia dane Abonenta – wówczas to ten akredytowany Rejestrator (lub jego Pośrednik) przekazuje dane Abonenta do odpowiedniego Operatora rejestru. Dotyczy to domen o następującym rozszerzeniu:

ROZSZERZENIE REJESTRATOR − PARTNER NETIM POŚREDNIK REJESTRATORA
.al Namebrave
(Sepapaja tn 6 Tallinn 15551, Estonia)
Nie dotyczy
.au TPPWholesale
(210-218 Boundary Rd, Braeside, Victoria, 3195, Australia)
Nie dotyczy
.ba, .hr LogoMedia
LOGOMEDIA d.o.o.
(Rendićeva 9, HR-21000 Split, Chorwacja)
Nie dotyczy
.ca Tucows
Tucows Inc.
(96 Mowat Avenue, Toronto, ON M6K
3M1, Kanada)
Hover
(96 Mowat Avenue Toronto,
Ontario M6K 3M1 Kanada)
.cn Nicenic
(Room 1704 Hang Lung Center
Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong)
Alibaba Cloud
(Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited, Legal Department, c/o 26/F,
Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong)
.co.il Galcomm
(POB 8473
Netanya 4250422 Izrael)
Nie dotyczy
.com.br, .com.py,
.kr, .lk
PS.KY
(Im Oberen Werk 1
66386 St.Ingbert, Niemcy)
Nie dotyczy
.com.tr Metunic
(Üniversiteler Mahallesi Ihsan Doğramacı Bulvarı Gümüş
Bloklar No: 29 Çankaya/ANKARA, Turcja)
Nie dotyczy
.cz Subreg
Gransy S.R.O
(Borivojova 878/35, 130 00 Praga, Czechy)
Gransy
Gransy S.R.O
(Borivojova 878/35, 130 00 Praga, Czechy)
.ec Dominiosecuador
(EDUARDO SALAZAR GOMEZ N36-170 Y DIEGO NOBOA.
Quito – Ekwador)
Nie dotyczy
.eg LinkDataCenter (Villa #7 Street 206, Maadi, Degla
Square, Cairo Governorate.
4213012, Egipy)
Nie dotyczy
.et, .tz Afriregister
(157 Chaussee Prince Louis Rwagasore,
Bujumbura,
Nie dotyczy
.ge GlobalR
(Global R LLC
13 Mimosa Dr, Rio Grande, NJ 08242, USA)
Nie dotyczy
.hu Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
(1138 Budapeszt,
Mura u. 4. 9. em. 7, Węgry)
Nie dotyczy
.id GMO
GMO Internet Group, Inc.
(Cerulean Tower 4-14F, 26-1 Sakuragaokacho, Shibuya ku, Tokyo, 150-8512, Japonia)
Nie dotyczy
.jp JP Domains
(Dai-san Umemura Bldg. #903, 3-9-3 Nishi-shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo160-0023, Japonia)
Nie dotyczy
.kz PS.KZ
(117A, Makatayeva str., Ałmaty, , 050000,
tel. kom. 201, Kazachstan)
Nie dotyczy
.ma Genious
(290, Assif B, Marrakech 40,000, registered in Marrakech,
Maroko)
Nie dotyczy
.my, .sg, .tw, .vn WebNic
Web Commerce Communications (Singapore) Pte. Ltd.
(410 North Bridge Road, 188726, Singapur)
WebCC
Web Commerce Communications Limited (WEBCC)
L4-E-2, Level 4, Enterprise 4 Technology Park Malaysia, Bukit Jalil
Kuala Lumpur
.rs Webglobe
Webglobe, d.o.o.
(Trg 14. Oktobra 2/2/118000 Niš, Serbia)
Nie dotyczy
.tn Atlax
(0112742014, 25 Rue Louis Braille,
1002 Tunis Tunezja)
Nie dotyczy
.ua DRS
Service Online LLC
(49000, Dnipro, p/o box 177, Ukraina)
Nie dotyczy
.uy HostigenIaWeb
(Colonia 1086, 11100 Montevideo,
Departamento de Montevideo, Urugwaj)
Nie dotyczy

Jeżeli chciałbyś poznać szczegółowe informacje o akredytowanym Rejestratorze dla powyższych rozszerzeń, rekomendujemy bezpośredni kontakt z Netim, która to spółka będzie w stanie udzielić Ci szczegółowych informacji w tym zakresie. Jeżeli będziesz miał trudności z uzyskaniem tych informacji – zwróć się do nas, postaramy się pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Jeżeli korzystasz z usługi związanej z ochroną danych Abonenta w bazie WHOIS dla domen globalnych, odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz nazwy domeny będzie Whois Data Protection sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) lub Whois Privacy Protection Service Inc, PO Box 639, Kirkland, WA 98083, USA, która świadczy tę usługę.

Ponadto, w związku z korzystaniem z usług AttHost oraz pozostawaniem w relacjach gospodarczych z AttHost, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty takie jak:

 • nazwa.pl sp. z o.o. (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) świadcząca usługi związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez spółkę, w tym usługi z zakresu obsługi klienta, usługi analityczne, usługi marketingowe, obsługę projektów, obsługę administracyjnoprawną, obsługę korespondencji oraz usługi przechowywania i niszczenia dokumentacji;
 • Expert Sender sp. z o.o. (ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk) dostarczająca narzędzie do komunikacji z Klientami;
 • Thulium sp. z o.o. (Osiedle Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków) dostarczająca narzędzie do obsługi call center;
 • Asseco Data Systems S.A. (ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia) świadcząca usługi związane z dostarczaniem certyfikatów SSL.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi prawne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez AttHost usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Użytkowników strony internetowej AttHost

W związku z korzystaniem ze strony internetowej AttHost, odbiorcą Twoich danych osobowych może być:

 • nazwa.pl sp. z o.o.(ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków) świadcząca usługi związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez spółkę, w tym usługi z zakresu obsługi klienta, usługi analityczne, usługi marketingowe, obsługę projektów, obsługę administracyjnoprawną, obsługę korespondencji oraz usługi przechowywania i niszczenia dokumentacji;

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii podmiotów: podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi analityczne, podmioty świadczące inne usługi niezbędne do świadczenia przez AttHost usług drogą elektroniczną, uprawnione podmioty i organy.

Zapoznaj się także z naszą Polityką Prywatności, która opisuje zasady, na jakich wykorzystujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej.

Odbiorcy danych osobowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczegoczytaj więcejukryj

Rodzaj odbiorców Twoich danych osobowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzależniony jest od charakteru relacji łączących Cię z AttHost. Zapoznaj się z informacjami właściwymi dla:

Klientów oraz Osób kontaktowych

Dane osobowe Klientów oraz Osób kontaktowych co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wyjątkiem jest współpraca z operatorem płatności Adyen N.V., która ma siedzibę w Amsterdamie w Holandii, jednakże współpracuje z podmiotami ze swojej grupy kapitałowej, które mają siedziby odpowiednio w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Singapurze. Wymienione kraje są tzw. państwami trzecimi w rozumieniu przepisów RODO, a więc państwami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w tych państwach (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do podmiotów wpisanych do Data Privacy Framework Program, jednakże podmiot, któremu Adyen N.V. ujawnia dane nie jest wpisany do tego programu). To w konsekwencji uzasadnia podjęcie dodatkowych środków zabezpieczających związanych z takim transferem. Przekazywanie danych osobowych do tych państw przez Adyen N.V. odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Twoich praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Na mocy tych klauzul, wprowadzone zostały dodatkowe środki zabezpieczające związane z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Adyen N.V. współpracuje również z podmiotami powiązanymi z Japonii i Kanady, które to państwa zostały uznane przez Komisję Europejską za gwarantujące adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Adyen.

Ponadto, w związku z korzystaniem z serwisu AttHost i wykorzystywaniem plików cookies, część informacji może być udostępniana podmiotom z państw trzecich, a konkretnie Stanów Zjednoczonych. W dniu 10 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła nową decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnionych przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Na mocy tej decyzji Komisja Europejska stwierdziła, że wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki zmiany w swoim prawodawstwie zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty prywatne i publiczne z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE-USA”. Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA (Data Privacy Framework Program). Przekazywanie danych do tych organizacji możliwe jest bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy stosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne. W zakresie podmiotów, które nie są wpisane do Data Privacy Framework Program, podstawą prawną transferu będzie zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Na mocy tych klauzul, wprowadzone zostały dodatkowe środki zabezpieczające związane z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji o stosowanych przez AttHost zabezpieczeniach znajdziesz na stronie AttHost. O szczegóły możesz zapytać również Inspektora Ochrony Danych.

Abonentów

W przypadku domen europejskich, dane Abonentów zasadniczo nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Z uwagi na istotę usługi rejestracji domeny, która pozwala na publiczne prezentowanie treści w sieci Internet, istnieje jednak prawdopodobieństwo, że dane Abonenta (co dotyczy również Abonentów domen globalnych oraz krajowych) w zakresie treści zgromadzonych na stronie internetowej (np. nazwa domeny zawierająca imię i nazwisko Abonenta, fotografie znajdujące się na stronie internetowej, wpisy na stronie internetowej zawierające dane osobowe itd.) będą publicznie dostępne z dowolnego miejsca na świecie. Zakres danych udostępnianych na stronie internetowej Abonenta jest całkowicie niezależny od spółki i administruje nimi wyłącznie Abonent. Rolą AttHost jest jedynie udostępnienie zgromadzonych w Panelu Klienta danych Abonenta w celu zarejestrowania domeny NetArt Registrar (lub innemu akredytowanemu rejestratorowi domen .eu), która następnie udostępnia dane Abonenta EURid. Istotne również jest to, że EURid prowadzi publiczny rejestr WHOIS, w którym mogą być publikowane dane dotyczące domen, w tym dane osobowe Abonentów – rekomendujemy zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami prowadzenia tego rejestru przez EURid.

W przypadku domen krajowych, transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zachodzi wtedy, gdy Operator rejestru ma siedzibę poza nim. Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce gdy rejestrowana domena przyporządkowana jest do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przykładowo, rejestrując domenę .ca, Abonent musi mieć świadomość, że jego dane osobowe trafią do Operatora rejestru w Kanadzie, gdyż jest to niezbędne do zarejestrowania domeny. Rejestracja domeny krajowej również powiązana jest z prowadzeniem publicznego rejestru WHOIS, w którym mogą być publikowane dane dotyczące domen, w tym dane Abonentów – rekomendujemy zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami prowadzenia tych rejestrów przez odpowiedniego Operatora rejestru, gdyż zasady w tym zakresie mogą być różne, w zależności od danego rozszerzenia.

W przypadku domen globalnych dochodzi do transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z uwagi na fakt, że Operatorzy rejestrów, ICANN, Depozyty danych, a także akredytowani Rejestratorzy tacy jak eNom Inc. oraz OnlineNic Inc. posiadają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (co do zasady w Stanach Zjednoczonych). Z tego względu transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest niezbędny do zarejestrowania domeny. Od strony faktycznej, w przypadku domen globalnych, AttHost udostępnia bezpośrednio dane osobowe Abonentów jedynie akredytowanemu Rejestratorowi, który z kolei jako rejestrator posiadający akredytację ICANN udostępnia dane osobowe Abonentów odpowiedniemu Operatorowi rejestru, Depozytowi danych oraz ICANN. Formalnie jednak spółka jest stroną umowy jedynie z akredytowanym Rejestratorem i tylko tym spółkom bezpośrednio udostępnia dane osobowe Abonentów. Rejestracja domeny globalnej również powiązana jest z prowadzeniem publicznego rejestru WHOIS, w którym mogą być publikowane dane dotyczące domen, w tym dane Abonentów – rekomendujemy zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami prowadzenia tych rejestrów przez ICANN, odpowiedniego Operatora rejestru i Rejestratora.

Podstawą prawną transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych przez Rejestratora może być decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2023 roku stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Na mocy tej decyzji Komisja Europejska stwierdziła, że wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki zmiany w swoim prawodawstwie zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty prywatne i publiczne z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE-USA”. Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA (Data Privacy Framework Program). Przekazywanie danych do tych organizacji możliwe jest bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy stosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne.

W zakresie innych państw w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatnym poziomie ochrony danych, ta decyzja Komisji Europejskiej może stanowić podstawę prawną transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Rejestratora.

W zakresie podmiotów z państw w stosunku do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o adekwatnym poziomie ochrony danych lub w zakresie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, które nie są wpisane do Data Privacy Framework Program, podstawą prawną transferu danych przez Rejestratora może być zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Na mocy tych klauzul, wprowadzone zostały dodatkowe środki zabezpieczające związane z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji o stosowanych przez AttHost zabezpieczeniach znajdziesz na stronie AttHost. O szczegóły możesz zapytać również Inspektora Ochrony Danych.

Użytkowników strony internetowej

W związku z korzystaniem z serwisu AttHost i wykorzystywaniem plików cookies, część informacji dotyczących użytkownika strony internetowej może być udostępniana podmiotom z państw trzecich, a konkretnie Stanów Zjednoczonych.

W dniu 10 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła nową decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnionych przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Na mocy tej decyzji Komisja Europejska stwierdziła, że wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki zmiany w swoim prawodawstwie zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty prywatne i publiczne z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE-USA”. Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA (Data Privacy Framework Program). Przekazywanie danych do tych organizacji możliwe jest bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy stosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne.

W zakresie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, które nie są wpisane do Data Privacy Framework Program, podstawą prawną transferu będzie zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Na mocy tych klauzul, wprowadzone zostały dodatkowe środki zabezpieczające związane z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji o stosowanych przez AttHost zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy znajdziesz na stronie AttHost. O szczegóły możesz zapytać również Inspektora Ochrony Danych.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowychczytaj więcejukryj

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez AttHost przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – uprawnia do dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych - uprawnia do żądania wydania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • Prawo do sprostowania danych osobowych - uprawnia do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych - uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - uprawnia do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czynności przechowywania, z wyłączeniem podejmowania innych operacji na danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych - uprawnia do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich do innego podmiotu
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych - uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w określonych celach
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - uprawnia do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania przed wycofaniem zgody
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - uprawnia do złożenia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych osobowych przez administratora

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta AttHost. Ewentualne zastrzeżenia co do sposobu realizacji żądania możesz zgłaszać bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych.

Pozostałe informacjeczytaj więcejukryj

Podanie danych osobowych jest warunkiem założenia konta w Panelu Klienta oraz korzystania z usług AttHost. Rejestrując konto w Panelu Klienta, masz obowiązek podania prawidłowych danych. Podanie danych osobowych w pewnych przypadkach jest wymogiem ustawowym (np. wynikającym z przepisów regulujących obowiązki podatkowe oraz księgowe). Dlatego bez podania danych osobowych świadczenie usług oraz realizacja innych celów dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe nie będą możliwe.

Realizacja składanych dyspozycji – zarówno z zakresu ochrony danych osobowych jak również związanych ze świadczonymi usługami - każdorazowo poprzedzona jest stosowną autoryzacją osoby zgłaszającej żądanie. Pamiętaj że w razie wątpliwości co do Twojej tożsamości, AttHost ma prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umów. Ma to na celu zapobieżenie realizacji dyspozycji zgłoszonych przez osoby nieuprawnione.

Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być poddawane profilowaniu w celu przesyłania spersonalizowanych informacji marketingowych dostosowanych do rodzaju usług z których korzystasz. Profilowanie za pomocą innych danych osobowych niż dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną odbywać się będzie tylko za Twoją wyraźną zgodą.

Informujemy ponadto, że AttHost na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie AttHost.

Zamieszczone tutaj informacje dotyczą sytuacji, w których AttHost decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, a więc jest administratorem tych danych osobowych. AttHost świadcząc usługi występuje również w charakterze podmiotu przetwarzającego, gdy przetwarza dane osobowe na polecenie Klienta. Klienci, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach usług świadczonych przez AttHost zobowiązani są do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera się przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w Panelu Klienta.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w AttHost są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane. Z aktualnymi informacjami w tym zakresie możesz zapoznać się na stronie atthost.pl/RODO. W razie dodatkowych pytań Dział Obsługi Klienta oraz Inspektor Ochrony Danych pozostają do Twojej dyspozycji.

Informacje w wersji z dnia 21.06.2024.

Ktoś właśnie zamówił na naszej stronie hosting
ZAMKNIJ

Poczekaj!

Nie odchodź z pustymi rękoma

Zostaw nam swój email i odbierz wyjątkowe bonusy:

Kod promocyjny
o wartości 10% na zakup hostingu
ORAZ Poradnik
"7 kroków aby zbudować swoją pierwszą stronę www"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AttHost Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531899, w celu wysyłania newslettera z informacjami marketingowymi. Klauzula informacyjna.
Wysyłając nam ten formularz zapisujesz się do newslettera akceptując regulamin. W zamian otrzymasz poradnik '7 kroków aby zbudować swoją pierwszą stronę www' oraz kod rabatowy w wysokości 10%.
Wprowadź poprawny adres e-mail
Ten adres znajduje się już w naszej bazie.
The security code entered was incorrect
Dziękujemy za zapisanie się!

Jeżeli chcesz otrzymać poradnik, a nie chcesz zapisywać się do newslettera napisz do nas na adres biuro@atthost.pl.

Nie dziękuję, nie interesuje mnie oferta AttHost