Informacje prawne

Regulamin udostępniania materiałów w zamian za otrzymanie newslettera

§1. Postanowienia wstępne.

 1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
 2. W celu zawarcia umowy konieczne jest uzupełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie. Umowę uważa się zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera.

§2. Wykonanie umowy.

 1. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem jest dostarczanie treści cyfrowych w postaci e-booka oraz udostępnienie jednorazowego kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki w wysokości 10% na następne zamówienie.
 2. Materiały oraz rabat omówione w ust. 1 są dostarczane Użytkownikowi nieodpłatne, ale w zamian wyraża on zgodę na przesłanie newslettera oraz dobrowolnie podaje dane w zakresie określonym formularzem.
 3. Materiały oraz rabat omówione w ust. 1 można otrzymać jednorazowo.
 4. Użytkownik, który chce otrzymać treści cyfrowe w postaci e-booka, a nie chce się zapisywać na newsletter, powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy biuro@atthost.pl.
 5. Treści dostarczane są na adres e-mail podany w formularzu.
 6. Kod rabatowy o którym mowa w ust. 1 nie stanowi treści cyfrowej, nie ma wobec niego alternatywy otrzymania, poza wyrażeniem zgody na newsletter.

§3. Minimalne wymagania techniczne.

 1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
 2. Posiadanie przeglądarki internetowej w wersji aktualnej i dostępu do skrzynki elektronicznej.
 3. Korzystanie z urządzenia, które posiada włączoną obsługę plików cookies.
 4. Korzystanie ze standardowego oprogramowania pozwalającego na obsługę plików PDF, DOC, MP3, MP4.

§4. Prawo własności intelektualnej.

 1. Udostępnione Materiały stanowią własność Administratora i korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Dostarczone Materiały służą tylko do własnego użytku osoby zapisanej do newslettera. Zakazane jest kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie lub utrwalanie Materiałów bez zgody Administratora. Jakakolwiek inna forma korzystania z treści niż ich użytek własny, stanowi naruszenie praw autorskich i może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.

§5. Reklamacje.

 1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mogą odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia bez względu na przyczynę. Celem skorzystania z tego uprawnienia jest wysłanie wiadomości Administratorowi pod jego adres e-mail lub adres siedziby firmy. Nie jest wymagany specjalny formularz.
 2. Odstąpienie od umowy wiążę się z rezygnacją z newslettera. Ponowne zawarcie umowy nie skutkuje uzyskaniem po raz drugi rabatu uprawniającego do zniżki w wysokości 10% o której mowa w §2 ust. 1.
 3. Niezależnie od realizacji prawa odstąpienia od umowy użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Wystarczy wysłać nam takie oświadczenie woli na podany w Regulaminie adres mailowy lub kliknąć w przeznaczony do tego link, który jest wysyłany z każda wiadomością otrzymywaną w ramach newslettera.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowych z umową, jeżeli istniał on w momencie dostarczenia tych treści i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Istnieje domniemanie, że jeżeli brak zgodności treści z umową ujawnił się w ciągu roku od chwili dostarczenia, to istniał już w momencie dostarczenia.
 5. Jeśli treści są niezgodne z umową Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest uprawniony do żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 6. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator rozpatruje ją w ciągu 14 dni od doręczenia.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy tylko w niżej opisanych przypadkach:
  1. gdy doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów ze strony Administratora,
  2. administrator nie doprowadził w odpowiednim czasie treści do zgodności z umową,
  3. pomimo prób doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z umową, Administratorowi nie udało się tego dokonać,
  4. brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez wcześniejszego wezwania administratora do doprowadzenia treści do zgodności z umowa
  5. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowego trybu dochodzenia roszczeń, tj:
  1. może zwrócić się do właściwego Rzecznika Praw konsumenta lub do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu sporu,
  3. może zwrócić się o pomoc do organizacji społecznej, która chroni konsumentów w ramach działalności statutowej,
  4. może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§6. Postanowienia i informacje końcowe.

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje w tym przedmiocie dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://atthost.pl/regulaminy/polityka-plikow-cookies/
 2. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz modyfikacji zasad, na podstawie których udostępnia treści cyfrowe. Nowy regulamin i zasady nie będą obowiązywać w stosunku do umów zawartych przed ich wprowadzeniem.
 3. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz modyfikacji zasad, na podstawie których udostępnia treści cyfrowe. Nowy regulamin i zasady nie będą obowiązywać w stosunku do umów zawartych przed ich wprowadzeniem.