Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą ,,Black Friday 2022″

Definicje

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł opłaconym w całości, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2022”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2022”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 3. Oferta specjalna – dodatkowa oferta dla Klienta AttHost, niezależna od dotychczas zawartych z Klientem umów o świadczenie usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Czas trwania Oferty specjalnej – okres począwszy od dnia 25.11.2022 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu.
 6. Odnowienie hostingu – zawarcie umowy przedłużenia obowiązującej usługi hostingu.
 7. Cena promocyjna – w czasie trwania promocji cena wybranej usługi, która stanie się aktualna po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu promocji – niższa niż regularna.
 8. Kod promocji – ciąg znaków po wpisaniu i akceptacji których Klient ma dostęp do zakupu wybranej usługi po cenie promocyjnej.
 9. Dodatkowe darmowe miesiące – miesiące, o które przedłużona zostanie usługa hostingu, następujące bezpośrednio po zakończeniu czasu na jaki umowa została przedłużona. Liczba miesięcy nie może być rozdzielana w czasie.

Zasady Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna odnowienia i przedłużenia hostingu skierowana jest do obecnych Klientów AttHost:
  1. którzy przedłużą w dniu w dniu 25.11.2022 roku realizację dotychczasowej umowy hostingu z Atthost na okres 12 lub 24 miesięcy;
  2. którzy dokonają opłaty za przedłużenie w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy, tj. od dnia 25.11.2022
 2. Oferta specjalna upoważniająca do uzyskania zniżki 40% na rejestrację nowej usługi hostingu w ofercie Plus skierowana jest dla wszystkich Klientów AttHost:
  1. którzy zawrą w dniu 25.11.2022 roku umowę rejestracji nowej usługi hostingi w ofercie Plus;
  2. którzy dokonają opłaty w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy, tj. od dnia 25.11.2022.
 3. Oferta specjalna przeznaczona dla Partnerów polega na tym, że za rejestrację hostingu otrzyma on prowizję w wysokości 30%, a za jej odnowienie 10%. Prowizja naliczana będzie od ceny promocyjnej obowiązującej w czasie trwania promocji.
 4. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do uzyskania:
  1. w przypadku zawarcia umowy na ofertę specjalną o której mowa w art. 2 ust. 2 – 40 % rabatu na zakup planu hostingowego w ofercie Plus. Zniżka będzie naliczana po wpisaniu i aktywacji kodu BLACK22FRIDAY. W ten sposób Klient będzie mógł zapoznać się z wysokością ceny regularnej i promocyjnej usługi;
  2. W przypadku zawarcia umowy na ofertę specjalną o której mowa w art. 1 ust. 1:
   1. dodatkowego darmowego miesiąca następującego bezpośrednio po terminie zakończenia umowy za każde 12 miesięcy odnowienia ważności usługi. Koszt przedłużenia usługi będzie zgodny z ceną pakietu;
   2. dodatkowych darmowych trzech miesięcy następujących bezpośrednio o terminie zakończenia umowy za każde 12 miesięcy odnowienia ważności usługi hostingu będącego w ofercie plus. Koszt przedłużenia usługi będzie zgodny z ceną pakietu;
   3. dodatkowych darmowych trzech miesięcy następujących bezpośrednio o terminie zakończenia umowy za każde 12 miesięcy odnowienia ważności usługi hostingu będącego w ofercie innej niż Plus. W tej ofercie obligatoryjna jest zamiana dotychczasowej oferty na Plus. Cena usługi będzie zgodna z ceną za wariant Plus;
   1. przykład reprezentatywny: osoba posiada pakiet Professional Plus. Jest zatem uprawniona do skorzystania z trzech darmowych miesięcy za każde 12 miesięcy odnowienia ważności usługi. Przedłuża usługę o 24 miesięcy, czyli otrzymuje 6 darmowych miesięcy. Finalnie jej usługa będzie ważna jeszcze 30 miesięcy od czasu oznaczonego jako koniec pierwotnej umowy.
   2. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów. Zamówienie każdej z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta, tj. od dnia 25.11.2022 r.
   3. W przypadku zamówienia nowego planu hostingowego oferta specjalna dotyczy jedynie pierwszego roku użytkowania (w przypadku zamówienia na okres 12 miesięcy) lub 2 lat użytkowania (w przypadku zamówienia na okres 24 miesięcy). Po zakończeniu oferty specjalnej cena i warunki odnowienia usług są zgodne z aktualnym cennikiem dostępnym na https://atthost.pl/.
   4. W przypadku przedłużenia realizacji dotychczasowej umowy usługi hostingu oferta specjalna dotyczy jedynie otrzymania dodatkowego 1 miesiąca lub dodatkowych 3 miesięcy (w przypadku przedłużenia dotychczasowej umowy hostingu na okres 12 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku przedłużenia dotychczasowej umowy hostingu na okres 2 lat). Po zakończeniu oferty specjalnej cena i warunki odnowienia usług są zgodne z aktualnym cennikiem dostępnym na https://atthost.pl/.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania bezpłatnej migracji (na zasadach opisanych na https://atthost.pl/regulaminy/regulamin-darmowego-przeniesienia-hostingu/) usług dotychczasowego Klienta.
   6. Oferta specjalna nie dotyczy hostingu dedykowanego.

   Postanowienia końcowe

   1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
   2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej atthost.pl.
   3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.