Informacje prawne

Klauzula informacyjna – newsletter

  1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłania newslettera z informacjami marketingowymi.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesyłania newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesyłanie newslettera.
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie przesyłany newsletter, nie później niż do dnia cofnięcia zgody.