Informacje prawne

Regulamin konkursu „Wygraj Hosting 50 GB na rok za darmo”

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj Hosting 50 GB na rok za darmo”

(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.    „Konkurs”- konkurs prowadzony pod nazwą „Wygraj Hosting 50 GB na rok za darmo”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
2.    „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest AttHost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825
3.    „Uczestnik”- uczestnikiem konkursu może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę lub oddział na terenie Polski oraz osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia  i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie i posiadają adres zamieszkania na terenie Polski.
4.    „Nagrody”- Plan hostingowy Enterprise SSD o łącznej wartości 209 złotych brutto (słownie: dwieście dziewięć złotych).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu „Wygraj Hosting 50 GB na rok za darmo” (dalej „Konkurs”) jest AttHost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825
2.    Konkurs przeprowadzony zostanie na portalu społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem http://www.facebook.com/ (dalej „Serwis Facebook”) za pośrednictwem Organizatora, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/atthostpl  (dalej „Fanpage”), w dniach od 07.05.2020 r do 14.05.2020 r
3.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą losową na automatach, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.    Konkurs nie jest stworzony, sponsorowany, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
5.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6.    Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.

§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która łącznie spełnia wszystkie następujące warunki:

a)    posiada własne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przez użytkowników tego serwisu, w ramach którego podała swoje prawdziwe dane osobowe;
b)    skorzystała z funkcjonalności „Lubię to” w Serwisie Facebook w odniesieniu do Fanpage Organizatora i pozostaje „fanem” w chwili wysłania zgłoszenia konkursowego;
c)    udostępniła na swoim własnym koncie założonym w Serwisie Facebook post konkursowy;
d)    jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła 13 rok życia  i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie;
e)    posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP;
f)    wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych zgodnie z treścią §7 Regulaminu.
1.    W Konkursie nie mogą brać udziału osoby mające konta w Serwisie Facebook,  będące kontami osób fikcyjnych lub zawierające treści obraźliwe, bądź sprzeczne z zasadami obowiązującymi przez użytkowników serwisu. Ponadto w Konkursie nie mogą brać udziału członkowie personelu Fundatora.

2.    Organizator po dokonaniu weryfikacji będzie uprawniony do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy Uczestnik podejmie działania sprzeczne z prawem.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU I SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1.    Konkurs rozpoczyna się dnia 07.05.2020 r. o godzinie 12.00  i trwa do dnia 14.05.2020 r. do godziny 23:59.
2.    Aby wziąć udział w Konkursie za pomocą Serwisu Facebook, Uczestnik powinien:

a)    wejść na stronę https://www.facebook.com/atthostpl;
b)    w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić odpowiedź podając propozycję nazw 4 planów hostingowych;
c)    polubić Fanpage Organizatora;
d)    udostępnić  na swoim własnym koncie założonym w Serwisie Facebook post konkursowy.

1.    W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego danych oraz prosić o podanie szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Konkursie.

§ 5
PRZEBIEG KONKURSU

1.    Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy do Konkursu.
2.    Po zamieszczeniu we wskazanym terminie komentarzy, Organizator dokonuje weryfikacji i w przypadku, gdy zgłoszenie w ocenie Organizatora nie spełnia wymagań określonych Regulaminem wysłana zostanie wiadomość o niedopuszczeniu Uczestnika do udziału w Konkursie.
3.    Organizator, spośród zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi, w dniu 18.05.2020 r. wyłoni zwycięzcę Konkursu. Laureat zostanie wybrany na podstawie wyłącznie subiektywnych wrażeń, w szczególności biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność zgłoszonych odpowiedzi. Organizator nie uwzględni zgłoszeń zawierających treści obraźliwe lub oszczercze względem kogokolwiek, czy też treści wulgarne.
4.    Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 18.05.2020 r., na profilu Organizatora Konkursu za pomocą Serwisu Facebook.
5.    Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie poinformowany o tym fakcie także komunikatem przesłanym za pośrednictwem serwisu Facebook.

§ 6
NAGRODY

1.    Nagrodą w Konkursie jest Plan hostingowy Enterprise SSD oraz zestaw gadżetów z logo Organizatora.
2.    Laureat otrzyma roczny Plan Enterprise SSD (w tym 1 darmową rejestrację domeny .pl).
3.    O przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. § 1 powyżej Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora powiadamiającej go o przyznaniu nagrody, o przesłanie na adres poczty elektronicznej biuro@atthost.pl wiadomości e-mail zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel, Urząd Skarbowy oraz zgodę na przyjęcie nagrody. Nagroda w postaci rocznego pakietu hostingowego jest przychodem z pozostałych źródeł w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.    Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator .
5.    Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody, o której mowa  w ust. 1 i 2 powyżej w kwocie pieniężnej, ani o zamianę tej nagrody na inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może też przenieść swych praw do żadnej z nagród, o których mowa w niniejszym paragrafie na osoby trzecie ani też udostępnić nagrody do korzystania innej osobie.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody              z przyczyn leżący po stronie Uczestnika.

§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.    Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z poinformowaniem o nagrodzie.
2.    Administratorem danych osobowych uzyskanych na potrzeby Konkursu jest Organizator.
3.    Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych i ma prawo ich weryfikowania, poprawiania i aktualizacji. Prawo to Uczestnik może wykonać przesyłając odpowiednie żądanie listem poleconym na adres Atthost sp. z o.o. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. Nr 2 09-402 Płock lub na adres poczty elektronicznej biuro@atthost.pl
4.    Z chwilą usunięcia danych osobowych Uczestnika Konkursu ze zbioru Organizatora Uczestnik ten traci możliwość dalszego brania udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
5.    Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę, bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy do nieodebrania nagrody doszło wyłącznie z winy Organizatora.
2.    Wszelkie reklamacje lub roszczenia związane z wykorzystaniem nagrody, o której mowa w § 6 ust.1 Regulaminu, Zwycięzca powinien kierować do Organizatora.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów zgłoszonych przez niego w Konkursie, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też – najpóźniej w dniu wydania utworów Organizatorowi – prawa te będą Uczestnikowi przysługiwały. Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Uczestnika.
2.    Uczestnik oświadcza, iż wykonanie przez niego obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3.    Uczestnik udziela Organizatorowi, bez ograniczenia co do czasu, zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a)    utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, radiu, telewizji satelitarnej i naziemnej, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
b)    wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, w radiu i telewizji satelitarnej i naziemnej a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
c)    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, radia i telewizji satelitarnej i naziemnej, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych – jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
d)    Wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.;
e)    tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

4.    Udzielenie licencji następuje z chwilą ustalenia utworów lub wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony lub przekazania nagrody – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło jako pierwsze. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, jest nieodpłatne.
5.    Uczestnik gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Organizatora od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
6.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę jako twórca na:

a)    dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów;
b)    wykorzystanie utworów oraz ich elementów do stworzenia opracowań, strategii, koncepcji, planów itp. a następnie korzystania z nich i ich rozpowszechniania;
c)    modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami oraz dokonywanie przez Organizatora działań opisanych powyżej i udzielanie przez Organizatora dalszej zgody w tych zakresach.

7.    Organizatorowi będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych z działalnością gospodarczą Organizatora.
8.    Uczestnik oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu. W szczególności Uczestnik udziela upoważnienia Zamawiającemu do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu. Uczestnik upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w zakresie uzyskanej przez Organizatora licencji.

§ 10
REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz wydania nagród  należy przesyłać na piśmie na adres: AttHost Sp. z o.o. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, lok. 6, 09-402 Płock z dopiskiem „Reklamacja”.
2.    Reklamację można przesyłać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 2 dni od dnia jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, a także powody jej złożenia oraz ich uzasadnienie.
4.    Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.    Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora rozstrzygającej reklamację listem poleconym wysłanym w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.    Zapytania dotyczące zasad Konkursu można przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@atthost.pl

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin dostępny będzie przez cały okres trwania Konkursu na stronie fanpage’owej  oraz stronie organizatora.
2.    Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników Konkursu oceniany jest wyłącznie na podstawie zapisów Regulaminu.
3.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
4.    Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu.
6.    O każdej dokonanej zmianie w Regulaminie uczestnicy Konkursu będą poinformowani poprzez opublikowanie informacji o zaistniałych zmianach oraz zmienionych postanowieniach Regulaminu na Fanpage’u Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązywać będzie od momentu opublikowania informacji , o których mowa w zdaniu poprzedzającym.