Informacje prawne

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

  1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni.