Czym jest kod authinfo i jak go uzyskać?

Kod authinfo lub authcode jest to kod autoryzujący domenę, służy do identyfikacji i potwierdzania ważnych operacji na domenach. Jest on niezbędny przy transferze pomiędzy operatorami. Kod ten otrzymasz od swojego obecnego operatora, u którego zarejestrowana jest domena.

Procedura wydawania kodu authinfo w AttHost odbywa się poprzez kontakt z biurem obsługi klienta (biuro@atthost.pl) i na podstawie poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo/ Authcode” dostępnego tutaj.

AttHost wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na adres e-mail Abonenta domeny, podany w Panelu Klienta AttHost: https://panel.atthost.pl w ciągu 10 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo/Authcode”.

Poprawnie wypełniony formularz musi:

 •  zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;
 • w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
 • zawierać załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:
  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
  • dla spółek handlowych- kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ- kopię aktualnego odpisu KRS
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego- odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.
   Ponadto, w przypadkach niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, zastrzegamy sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów.