Czym jest kod authinfo i jak go uzyskać?

Kod authinfo jest to kod autoryzujący domenę, służy do identyfikacji i potwierdzania ważnych operacji na domenach. Jest on niezbędny przy transferze pomiędzy operatorami. Kod ten otrzymasz od swojego obecnego operatora, u którego zarejestrowana jest domena.

Procedura wydawania kodu authinfo w AttHost odbywa się poprzez kontakt z biurem obsługi klienta (biuro@atthost.pl) i na podstawie poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo” dostępnego tutaj.

AttHost wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na adres e-mail Abonenta domeny, podany w Panelu Klienta AttHost: https://panel.atthost.pl w ciągu 10 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”.

Poprawnie wypełniony formularz musi:

 • zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;
 • w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
 • zawierać załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:
  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – skany dwóch różnych dokumentów z listy 1 lub opcjonalnie jeden skan dokumentu z listy 2.
   Lista 1 – prawo jazdy, rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz), rachunek za usługi telekomunikacyjne (telewizja, dostęp do Internetu, telefon), karta stałego klienta, legitymacja szkolna, studencka, ubezpieczeniowa, członkowska, zawodowa, ubezpieczenie zdrowotne, karta biblioteczna, świadectwo pracy, książeczka wojskowa;
   Lista 2 – dokument tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi: dowód osobisty, paszport, dokument pobytu dla cudzoziemców, książeczka żeglarska;
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
  • dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
  • dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
  • dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

UWAGA, numer CSP do podania na wniosku: CSP3772