Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Świąteczna oferta specjalna 2019″

Definicje:

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł opłaconym w całości, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „ Świąteczna oferta specjalna 2019”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Świąteczna oferta specjalna 2019”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 3. Oferta specjalna – dodatkowa oferta dla Klienta AttHost, niezależna od dotychczas zawartych z Klientem umów o świadczenie usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Kod rabatowy- kod otrzymany od Organizatora, który należy wpisać podczas składania zamówienia na jeden z czterech planów hostingowych, tj. plan Professional SSD, plan Business SSD i plan Enterprise SSD, plan Infinity SSD
 6. Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 18.12.2019 roku od godziny 9:00 do dnia 20.12.2019 roku do godziny 20:00 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia Regulaminu

§ 1. Zasady Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna skierowana jest do Klientów AttHost: którzy zawrą w dniach 18.12.2019 (od godz. 9:00)- 20.12.2019 r (do godz. 20:00) umowę z AttHost na jeden z czterech planów hostingowych, tj. plan Professional SSD, plan Business SSD i plan Enterprise SSD, plan Infinity SSD oraz opłacą ją na okres 12 lub 24 miesięcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy
 2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do uzyskania: 20 % rabatu na zakup planu hostingowego w przypadku zawarcia umowy z AttHost na jeden z czterech planów hostingowych, tj. plan Professional SSD, plan Business SSD i plan Enterprise SSD, plan Infinity SSD
 3. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów. Zamówienie każdej z usług, o których mowa w ust. 1, liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta, tj. od dnia 18.12.2019 r. od godz. 9:00 do dnia 20.12.2019 r do godz. 20:00 i odbywa się za pomocą użycia kodu rabatowego ho-ho-hosting w procesie składania zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia nowego planu hostingowego oferta specjalna dotyczy jedynie pierwszego roku użytkowania (w przypadku zamówienia na okres 12 miesięcy) lub 2 lat użytkowania (w przypadku zamówienia na okres 24 miesięcy). Po zakończeniu oferty specjalnej cena za odnowienie usług jest zgodna z aktualnym cennikiem dostępnym na https://atthost.pl/.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania bezpłatnej migracji (na zasadach opisanych na https://atthost.pl/regulaminy/regulamin-darmowego-przeniesienia-hostingu/) usług dotychczasowego Klienta.

§ 2. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.