Informacje prawne

Regulamin usługi hostingu

Definicje.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin usługi hostingu oraz stosowany odpowiednio „Regulamin świadczenia usług AttHost (OWU)” w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie usługi hostingu, jak również inne dokumenty do których Regulamin usługi hostingu w swej treści odsyła wprost, m.in.: cennik, specyfikacja usługi, parametry bezpieczeństwa.

Usługa hostingu – obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez AttHost usługi polegającej na udostępnieniu możliwości utrzymywania i udostępniania stron lub aplikacji w publicznej sieci WWW. To usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług wyspecyfikowanych na stronach WWW AttHost, zgodnych z parametrami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronach WWW AttHost pod adresami https://atthost.pl/hosting/ oraz https://atthost.pl/parametry-bezpieczenstwa na warunkach określonych w Regulaminie. Opłata tytułem świadczenia usługi hostingu ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW AttHost pod adresem internetowym https://atthost.pl/hosting/.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają odpowiednio znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług AttHost (OWU)”.

Postanowienia regulaminu.

§1. Ogólne warunki zamawiania Usługi hostingu.

 1. Zamówienie Usługi hostingu przez Klienta polega na wypełnieniu za pomocą Panelu Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi hostingu, zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu go w całości Klienta.
 2. Świadczenie Usługi hostingu przez AttHost na rzecz Klienta rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie Usługi hostingu. W ramach promocji, bez żadnej odpłatności, AttHost aktywuje Klientowi Usługę hostingu niezwłocznie po zawarciu umowy, która to Usługa hostingu będzie aktywna w okresie do końca 14. dnia od dnia zawarcia pomiędzy stronami umowy o świadczenie Usługi hostingu (zwany dalej Okresem Próbnym).
 3. Limit wysyłanych wiadomości e-mail przy wykorzystaniu Usługi hostingu w Okresie Próbnym jest ograniczony do dwudziestu pięciu wiadomości e-mail w okresie jednej doby. Doba rozpoczyna się każdego dnia tygodnia o godz. 00:00 i kończy się z upływem godz. 23:59. AttHost zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitów parametrów usługi wiążących w trakcie trwania Okresu Próbnego wskazanych w parametrach bezpieczeństwa, o których mowa w pkt I, w zdefiniowanym pojęciu „Usługa hostingu”.

§2. Zmiana parametrów Usługi hostingu.

 1. W Okresie abonamentowym Klient za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w Specyfikacji Usługi.
 2. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (zwany dalej BOK), którego dane podane zostały na stronie www.atthost.pl. Po dokonaniu przez Klienta wyboru abonamentu o wyższej cenie oraz zgłoszeniu zmiany pakietu w BOK, AttHost wystawi Klientowi fakturę proforma obejmującą różnicę pomiędzy ceną Usługi hostingu wyższego pakietu, a opłatą za Usługę hostingu uiszczoną przez Klienta w cenie niższej od nowego pakietu, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych Klientowi do końca bieżącego Okresu abonamentowego. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym AttHost tytułem utrzymania Usługi hostingu w ramach pakietu o wyższej cenie.
 3. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu abonamentowego i jedynie po dostosowaniu Usługi hostingu przez Klienta do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

§3. Dostępność serwerów.

 1. Dostępność Usługi hostingu wynosi 99% w skali miesiąca.
 2. Maksymalny okres przerw technicznych w ciągu roku kalendarzowego wynosi 8 godzin. O przerwach technicznych AttHost.pl będzie informował z minimum 24 – godzinnym wyprzedzeniem przy użyciu poczty elektronicznej lub na stronie www.atthost.pl. Okres przerw technicznych nie jest wliczany do czasu dostępności Usług hostingu.
 3. W przypadku awarii leżącej po stronie AttHost.pl, obniżającej dostępność usługi poniżej 99% w miesiącu, za każde rozpoczęte 4 godziny braku dostępności Usługi hostingu, przysługuje bezpłatne przedłużenie ważności konta Klienta o okres 3 dni kalendarzowych.
 4. Klient jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej Materiałów. AttHost nie jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.

§4. Korzystanie z usługi.

 1. Limity parametrów Usługi hostingu są określane indywidualnie przez Klienta przy wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi hostingu, a po ich akceptacji są przesyłane Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za bieżące przestrzeganie limitów parametrów Usługi hostingu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru Usługi hostingu, AttHost uprawniony jest do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi hostingu, w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Klienta komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców.
 3. Klient oświadcza, że: (i) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych , (ii) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu jako repozytorium danych, w szczególności jako hostingu lustrzanego innego hostingu służącego do przechowywania danych, (iii) nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na hosting w szczególności z sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących do rozpowszechniania danych, (iv) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, w szczególności typu „spam”, (v) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do masowej wysyłki informacji przy pomocy poczty elektronicznej, (vi) będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na hostingu, (vii) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingu do atakowania bądź zakłócania pracy innych hostingów znajdujących się w sieci Internet lub sieci AttHost, np. ataki typu DDOS.
 4. Zabronione jest uruchamianie programów typu SETI@HOME, Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier, programów p2p oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji/przetwarzania audio/video lub w sposób znaczący obciążający serwer lub łącze AttHost.pl.

§5. Postanowienia końcowe.

Usługa hostingu może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta.