Informacje prawne

Regulamin Usługi Certyfikaty SSL

Definicje.

AttHost – AttHost sp z o.o. Z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia Usługi Certyfikaty SSL

Regulamin subskrybenta wydany przez organizację certyfikującą – regulacje w przedmiocie zasad i warunków uzyskania oraz korzystania z certyfikatów SSL, dostępne na stronie internetowej Organizacji certyfikującej oraz na stronie https://atthost.pl/regulaminy/

Organizacja certyfikująca – podmiot wydający certyfikaty SSL, posiadający uprawnienia do weryfikacji danych dotyczących podmiotu ubiegającego się o nadanie certyfikatu SSL, danych odnoszących się do prawa do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych przez podmiot wnioskujący o nadanie certyfikatu SSL, innych danych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu SSL

Usługa Certyfikaty SSL – usługa pośrednictwa AttHost w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL, która obejmuje zespół działań wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez Organizację certyfikującą, na podstawie których AttHost składa w imieniu i na rzecz podmiotu wnioskującego wniosek o nadanie certyfikatu SSL do wybranej organizacji certyfikującej, przy czym AttHost zastrzega sobie prawo do skorzystania z pośrednictwa podmiotów trzecich przy realizacji tejże usługi.

Certyfikat SSL – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami kryptograficznego zabezpieczenia danych, wystawiany przez uprawnioną organizację certyfikującą – indywidualnie i do konkretnie wskazanego przez Abonenta zasobu danych cyfrowych.

Specyfikacja Certyfikatu SSL – charakterystyka danego Certyfikatu SSL, zawierającego jego nazwę, okres ważności, cenę.

Zamawiający – podmiot, który zamierza lub dokonał na stronie atthost.pl zamówienia w celu uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

Nazwa certyfikowanej domeny – adres internetowy (nazwa domeny lub subdomeny) wybrany przez Zamawiającego, dla którego ma zostać wystawiony wskazany w zamówieniu Certyfikat SSL.

E-mail weryfikacyjny – e-mail, na który Organizacja certyfikująca przekazuje Zamawiającemu informacje dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL. Adres e-mail musi należeć do administratora domeny.

Lista oferowanych przez Usługodawcę certyfikatów wraz z podanymi okresami rejestracji/odnowienia usługi Certyfikatu SSL oraz Cennikiem udostępniona jest na stronie https://atthost.pl/certyfikaty-ssl/

Postanowienia regulaminu.

§1. Ogólne warunki usługi Certyfikaty SSL

 1. AttHost nie jest Organizacją certyfikującą, nie wystawia Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 2. AttHost świadczy Usługę Certyfikaty SSL
 3. Zamówienie Usługi Certyfikaty SSL jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego wszystkich postanowień Regulaminu oraz Regulaminów Organizacji certyfikujących.
 4. AttHost nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Organizacji certyfikującej.
 5. AttHost nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym również nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Organizacji certyfikującej na adresy podane we wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL na E-mail weryfikacyjny.
 6. Okres ważności Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania.
 7. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej Nazwy certyfikowanej domeny, chyba że Specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.
 8. Po otrzymaniu Certyfikatu SSL, Zamawiający nie może dokonać zmiany Nazwy certyfikowanej domeny.
 9. Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji lub odnowienia certyfikatów SSL jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

§2. Zamawianie Usługi Certyfikaty SSL

  1. Warunkiem koniecznym do uzyskania Certyfikatu SSL za pośrednictwem AttHost jest wykonanie następujących czynności: (i) zamówienie Usługi Certyfikatu SSL przez Klienta polega na wypełnieniu za pomocą Panelu Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi Certyfikatu SSL, zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu go w całości przez Klienta, (ii) podanie danych wymaganych w formularzu zamówienia Certyfikatu SSL, (iii) wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych zawartych w Certyfikacie SSL, przez AttHost oraz Organizację certyfikującą, która wystawia wybrany przez Zamawiającego Certyfikat SSL i udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, (iv) wyrażenie zgody przez Zamawiającego na otrzymywanie od AttHost oraz Organizacji certyfikujących wszelkich informacji określonych Regulaminem, a także w innych regulaminach związanych z Usługą Certyfikaty SSL, przeprowadzeniem procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzieleniem licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w trybie przesłania ich na adres e-mail lub sms na numer telefonu podane przez Zamawiającego, (v) udzielnie przez Zamawiającego upoważnienia AttHost do dokonania czynności objętych Usługą Certyfikat SSL, (vi) wskazanie Nazwy certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona internetowa i wyrażenie zgody na jej weryfikację, (vii) założenie przez Zamawiającego E-mail weryfikacyjnego, na który będzie kierowana korespondencja od Organizacji certyfikującej, w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia na Certyfikat SSL, (viii) spełnienie przez Zamawiającego innych warunków wymaganych przez Organizacje certyfikujące, wskazanych we wiadomościach e-mail, przesłanych na E-mail weryfikujący, a w szczególności podanie dalszych danych, przedłożenie określonych dokumentów, dokonanie określonych czynności (np. weryfikacyjna rozmowa telefoniczna), (ix) opłacenie przez Zamawiającego faktury proforma wystawionej w momencie zamówienia Usługi Certyfikaty SSL. Po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich powyższych warunków, AttHost przekazuje zamówienie certyfikatu SSL do Organizacji certyfikującej.
  2. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Organizacji certyfikującej zgody udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, AttHost aktywuje Usługę Certyfikat SSL.
  3. Zabrania się składania zamówień na realizację Usługi Certyfikaty SSL dla zasobów danych cyfrowych zawierających treści lub kierujących do stron zawierających treści które: (i) naruszają prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa do wizerunku lub prywatności, (ii) naruszają obowiązujące przepisy prawa, (iii) zawierają treści pornograficzne, oszczercze, obraźliwe, (iv) zawierają wirusy, konie trojańskie lub inne pliki i programy mające na celu wyłudzanie danych lub inne szkodliwe działania wobec podmiotów trzecich, (v) zawierają nielegalnie zdobyte pliki i programy chronione prawem autorskim.
   W takim przypadku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji Usługi Certyfikaty SSL przez Organizację certyfikującą
  4. W przypadku odmowy udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL przez Organizację certyfikują, Zamawiający jest uprawniony do wyboru (jednokrotnie) innej Nazwy certyfikowanej domeny i powtórzenia procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL, albo zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu zamówienia Certyfikatu SSL w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez AttHost informacji o odmowie

 

§ 3. Płatności i przedłużenie usługi

 1. Usługa rozliczana jest w okresach rocznych.
 2. AttHost zobowiązuje się do poinformowania Abonenta o mającym upłynąć okresie abonamentowym, na który zarejestrowano certyfikat, za pomocą kontaktowego adresu poczty elektronicznej, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Kolejny zaistniały w wyniku przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

§ 4.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu świadczenia usług AttHost (OWU) oraz regulaminu Organizacji certyfikującej.