Informacje prawne

Regulamin serwerów VPS

 

Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899,o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł, REGON: 360176289, NIP: 7743221825

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Usługi serwera VPS oraz stosowany odpowiednio „Regulamin świadczenia usług AttHost (OWU)” w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Usługi serwera VPS, jak również inne dokumenty do których Regulamin Usługi serwera VPS w swej treści odsyła wprost, m.in.: cennik, specyfikacja usługi, parametry bezpieczeństwa.

Usługa serwera VPS– obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez AttHost usługi polegającej na udostępnieniu wirtualnego serwera prywatnego o parametrach zgodnych z planem wykupionym przez Klienta, zgodnych z parametrami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronach WWW AttHost pod adresami https://atthost.pl/hosting/ oraz https://atthost.pl/parametry-bezpieczenstwa na warunkach określonych w Regulaminie. Opłata tytułem świadczenia Usługi serwera VPS ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW AttHost pod adresem internetowym https://atthost.pl/serwery-vps/

Okres abonamentowy– czas trwania Usługi serwera VPS

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, mają odpowiednio znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług AttHost (OWU)”.

 

Postanowienia regulaminu.

 

§1. Ogólne warunki zamawiania Usługi serwera VPS.

 1. Zamówienie Usługi serwera VPS przez Klienta polega na wypełnieniu za pomocą Panelu Klienta elektronicznego wniosku zamówienia Usługi serwera VPS, zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu go w całości przez Klienta.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi serwera VPS następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy AttHost należnej opłaty.
 3. Świadczenie Usługi serwera VPS przez AttHost na rzecz Klienta rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na świadczenie Usługi VPS.

 

§2. Zmiana parametrów Usługi hostingu.

 1. W Okresie abonamentowym Klient za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w Specyfikacji Usługi.
 2. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (zwany dalej BOK), którego dane podane zostały na stronie www.atthost.pl. Po dokonaniu przez Klienta wyboru abonamentu o wyższej cenie oraz zgłoszeniu zmiany pakietu w BOK, AttHost wystawi Klientowi fakturę proforma obejmującą różnicę pomiędzy ceną Usługi serwera VPS wyższego pakietu, a opłatą za Usługę serwera VPS uiszczoną przez Klienta w cenie niższej od nowego pakietu, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych Klientowi do końca bieżącego Okresu abonamentowego. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym AttHost tytułem utrzymania Usługi serwera VPS w ramach pakietu o wyższej cenie.
 3. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu abonamentowego i jedynie po dostosowaniu Usługi serwera VPS przez Klienta do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

 

§3. Dostępność Usługi VPS

 1. Dostępność Usługi serwera VPS wynosi 99% w skali miesiąca.
 2. AttHost nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności usługi serwera VPS spowodowany działaniami, bądź zaniechaniami Klienta, a dotyczącymi obsługi Usługi serwera VPS.

 

§4. Korzystanie z usługi

 1. Korzystanie z usługi serwera VPS podlega warunkom określonym w Ogólnych Warunkach Umów, z dodatkowymi zastrzeżeniami i ograniczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 2. AttHost nie ponosi odpowiedzialności za administrowanie usługą serwera VPS. AttHost odpowiada za udostępnienie Klientowi infrastruktury technicznej z niezbędnym oprogramowaniem i parametrami określonymi w specyfikacji Usługi serwera VPS.
 3. Klient jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej Materiałów. AttHost nie jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia usługi serwera VPS przed dostępem niepowołanych osób trzecich.
 5. Klient oświadcza, że: (i) nie będzie wykorzystywał Usługi serwera VPS do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych , (ii) nie będzie wykorzystywał Usługi serwera VPS jako repozytorium danych, w szczególności jako hostingu lustrzanego innego hostingu służącego do przechowywania danych, (iii) nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na serwer VPS w szczególności z sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących do rozpowszechniania danych, (iv) nie będzie wykorzystywał Usługi serwera VPS do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, w szczególności typu „spam”, (v) nie będzie wykorzystywał Usługi serwera VPS do masowej wysyłki informacji przy pomocy poczty elektronicznej, (vi) będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na serwerze VPS (vii) nie będzie wykorzystywał Usługi serwera VPS do atakowania bądź zakłócania pracy innych hostingów znajdujących się w sieci Internet lub sieci AttHost, np. ataki typu DDOS.
 6. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze serwerów VPS.
 7. Skorzystanie z Usługi serwera VPS obliguje Klienta do posiadania dokumentacji potwierdzającej legalność oprogramowania, które zainstaluje na wirtualnym serwerze prywatnym.
 8. Zabronione jest uruchamianie programów typu SETI@HOME, programów p2p oraz jakichkolwiek innych programów w sposób znaczący obciążających serwer lub łącze AttHost.pl.

 

§5. Postanowienia końcowe

Usługa serwera VPS może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta.