Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Szybka promocja na koniec wakacji”

Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899,o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „Szybka promocja na koniec wakacji”.

Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Szybka promocja na koniec wakacji”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.

Oferta specjalna – dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta AttHost, o której mowa w pkt II Regulaminu.

Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 29.08.2015 r od godz. 12:00 do dnia 31.08.2015 do godz 23.59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia regulaminu

§1. Zasady Oferty specjalnej.

  1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy zawarli w dniach od 29.08.2015 od godz. 12:00 do 31.08.2015 do godz 23.59 umowę z AttHost na dowolny plan hostingowy oraz opłacili ją na okres co najmniej 12 miesięcy, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na okres nie krótszy niż jeden rok.
  2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do uzyskania rabatu w wysokości 20% na dowolny plan hostingowy, w pierwszym roku od zawartej uprzednio umowy. Po zakończeniu pierwszego roku objętego Ofertą specjalną opłaty za korzystanie z usług będą naliczane według standardowego cennika.
  3. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulamin Ogólnych Warunków. Zamówienie każdego z Planów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta.

§2. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno – technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
  2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej www.atthost.pl.
  3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu (Dz .U. Nr 68, poz. 341) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  4. Warunki Oferty specjalnej nie łączą się się z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, Programem Partnerskim itp. chyba że Organizator postanowi inaczej.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.