Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Super last minute dla prawdziwie oszczędnych”

Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł ,REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „Super last minute dla prawdziwie oszczędnych”.

Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Super last minute dla prawdziwe oszczędnych”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku  sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.

Oferta specjalna –  dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta AttHost, o której mowa w pkt II Regulaminu.

Umowa –  (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Czas trwania Oferty specjalnej –  okres czasu począwszy od dnia 20.07.2015 r od godz. 19:00 do dnia 27.07.2015 do godz. 19:00 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia regulaminu

§1. Zasady Oferty specjalnej.

 1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy zawarli w dniach od 20.07.2015 od godz 15.00 do 27.07.2015 do godz 15.00 umowę z AttHost na jeden z trzech planów hostingowych, tj. Professional, Business i Enterprise oraz opłacili ją na okres co najmniej 12 miesięcy, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na okres nie krótszy niż jeden rok.
 2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do uzyskania dodatkowych miesięcy ważności hostingu w zależności od zawartej uprzednio umowy, o której mowa w ust. 1, gdzie Klientowi przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie dodatkowych miesięcy ważności hostingu, z realizacją od dnia następnego po dniu zakończeniu realizacji opłaconego okresu, o których mowa  w ust. 1, który dla następujących planów hostingowych przedstawia się następująco:
  1. Plan Professional – dodatkowych 6 miesięcy
  2. Plan Business – dodatkowe 4 miesiące
  3. Plan Enterprise – dodatkowe 2 miesiące
 3. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulamin Ogólnych Warunków. Zamówienie każdego z powyższych Planów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta. Dodatkowe miesiące zostaną przyznane w przeciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

§2. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno – technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej www.atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu (Dz .U. Nr 68, poz 341 ). ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.