Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Listopadowa oferta promocyjna”

Definicje:

 

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899,o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł ,REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „ Listopadowa oferta promocyjna”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Listopadowa oferta promocyjna”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku  sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.
 3. Oferta specjalna –  dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta AttHost, o której mowa w pkt II Regulaminu.
 4. Umowa –  (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Czas trwania Oferty specjalnej –  okres czasu począwszy od dnia 25.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawarych.

Postanowienia Regulaminu

 

§ 1. Zasady Oferty specjalnej

 

 1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy zawarli w dniach od 25.11.2015 r. do 30.11.2015 r. umowę z AttHost na jeden z trzech planów hostingowych, tj. plan Professional, plan Business i plan Enterprise oraz opłacili ją na okres co najmniej 12 miesięcy, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na okres nie krótszy niż jeden rok.
 2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do uzyskania dodatkowych miesięcy ważności hostingu w zależności od zawartej uprzednio umowy, o której mowa w ust. 1, gdzie Klientowi przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie dodatkowych miesięcy ważności hostingu, z realizacją od dnia następnego po dniu zakończeniu realizacji opłaconego okresu, o których mowa w ust. 1, który dla następujących planów hostingowych przedstawia się następująco:

1) Plan Professional-  dodatkowe 2 miesiące

2) Plan Business- dodatkowe 4 miesięce

3) Plan Enterprise- dodatkowych 6 miesięcy

 1. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulamin Ogólnych Warunków. Zamówienie każdego z powyższych Planów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta. Dodatkowe miesiące zostaną przyznane w przeciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

§ 2. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej www.atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu (Dz .U. Nr 68, poz 341 ). ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.