Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Certyfikat SSL bez VAT”

Definicje:

 1. AttHost – AttHost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł opłaconym w całości, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „ Certyfikat SSL bez VAT”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „ Certyfikat SSL bez VAT”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Usługi Certyfikaty SSL, Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 3. Oferta specjalna – dodatkowa oferta dla Klienta AttHost, niezależna od dotychczas zawartych z Klientem umów o świadczenie usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 02.02.2017 roku od godziny 00:00 do dnia 09.02.2017 roku do godziny 23:59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia Regulaminu

§ 1. Zasady Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy zawrą w dniach 02.02.2017 – 09.02.2017 roku umowę z AttHost na jedną z sześciu Usług Certyfikaty SSL, tj. RapidSSL , RapidSSL Wildcard, Comodo PositiveSSL, Comodo PositiveSSL Wildcard. GGSSL Domain SSL, GGSSL Wildcard  oraz opłacą ją na okres 12 miesięcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do uzyskania rabatu o równowartości podatku VAT zawartego w cenie brutto usługi objętej Ofertą specjalną. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 23 % podatek naliczany jest od kwoty netto. W związku z tym rabat promocyjny wynosi 18,7% i jest odliczany od kwoty brutto produktu.

Dla certyfikatu RapidSSL cena zakupu w Ofercie specjalnej wynosi 80,49 zł brutto przy umowie na 12 m-cy,

Dla certyfikatu RapidSSL Wildcard cena zakupu w Ofercie specjalnej wynosi 568,29 zł brutto przy umowie na 12 m-cy

Dla certyfikatu Comodo PositiveSSL cena zakupu w Ofercie specjalnej wynosi 72,36 zł brutto przy umowie na 12 m-cy

Dla certyfikatu Comodo PositiveSSL Wildcard cena zakupu w Ofercie specjalnej wynosi 462,60 zł brutto przy umowie na 12 m-cy

Dla certyfikatu GGSSL Domain cena zakupu w Ofercie specjalnej wynosi 56,10 zł brutto przy umowie na 12 m-cy

Dla certyfikatu GGSSL Wildcard cena zakupu w Ofercie specjalnej wynosi 356,91 zł brutto przy umowie na 12 m-cy

 

 1. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usługi Certyfikaty SSL. Zamówienie każdego z powyższych Certyfikatów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta, tj. od dnia 02.02.2017 do 09.02.2017 roku.
 2. Po upływie okresu 12 miesięcy cena za przedłużenie certyfikatu jest zgodna z obowiązującym na stronie https://atthost.pl/certyfikaty-ssl/

 

§ 2. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.