Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday w AttHost”

Definicje:

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł opłaconym w całości, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday w AttHost”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday w AttHost”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 3. Oferta specjalna – dodatkowa oferta dla Klienta AttHost, niezależna od dotychczas zawartych z Klientem umów o świadczenie usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 24.11.2017 roku od godziny 00:00 do dnia 24.11.2017 roku do godziny 23:59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia Regulaminu

§ 1. Zasady Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy zawrą w dniu 24.11.2017 roku umowę z AttHost na jeden z trzech planów hostingowych, tj. plan Professional, plan Business i plan Enterprise oraz opłacą ją na okres 12 lub 24 miesięcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do uzyskania 50 % rabatu na jej zakup, na następujących warunkach:
 • dla Planu Professional – 50 % rabatu od kwoty 79,00 zł brutto za 12 m-cy, tj.:

– 39,50zł brutto przy umowie na 12 m-cy,

– 79,00zł brutto przy umowie na 24 m-ce,

 • Plan Business – 50 % rabatu od kwoty 129 zł brutto za 12 m-cy, tj.:

– 64,50zł brutto przy umowie na 12 m-cy,

– 129,00zł brutto przy umowie na 24 m-ce,

 • Plan Enterprise – 50 % rabatu od kwoty 209 zł brutto za 12 m-cy, tj.:

– 104,50zł brutto przy umowie na 12 m-cy,

– 209,00zł brutto przy umowie na 24 m-ce.

 • Plan Infinity – 50 % rabatu od kwoty 499 zł brutto za 12 m-cy, tj.:

– 249,50zł brutto przy umowie na 12 m-cy,

– 499,00zł brutto przy umowie na 24 m-ce.

 1. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów. Zamówienie każdego z powyższych Planów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta, tj. od dnia 24.11.2017r.
 2. Oferta specjalna dotyczy jedynie pierwszego roku użytkowania – w przypadku zamówienia na okres 12 miesięcy lub 2 lat użytkowania – w przypadku zamówienia na okres 24 miesięcy. Po zakończeniu oferty specjalnej cena za odnowienie Planu hostingowego jest zgodna z aktualnym cennikiem  dostępnym na https://atthost.pl/hosting

§ 2. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.