Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2020”

Definicje:

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł opłaconym w całości, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2020”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2020”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 3. Oferta specjalna – dodatkowa oferta dla Klienta AttHost, niezależna od dotychczas zawartych z Klientem umów o świadczenie usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 27.11.2020 roku od godziny 00:00 do dnia 27.11.2020 roku do godziny 23:59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia Regulaminu

§ 1. Zasady Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna skierowana jest do Klientów AttHost:
 • którzy zawrą w dniu 27.11.2020 roku umowę z AttHost na jeden z czterech planów hostingowych, tj. plan Professional Plus, plan Business Plus, plan Enterprise Plus, plan Infinity Plus oraz opłacą ją na okres 12 lub 24 miesięcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy
 • którzy przedłużą w dniu 27.11.2020 roku realizację dotychczasowej umowy usługi hostingu z AttHost na okres 12 lub 24 miesięcy w terminie do 14 dni od dnia przedłużenia umowy
 1. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do uzyskania:
 • 40 % rabatu na zakup planu hostingowego w przypadku zawarcia umowy z AttHost na jeden z czterech planów hostingowych, tj. plan Professional Plus, plan Business Plus, plan Enterprise Plus, plan Infinity Plus
 • dodatkowych 3 miesięcy ważności hostingu przy przedłużaniu realizacji umowy usługi hostingu ma okres 12 miesięcy lub
 • dodatkowych 6 miesięcy ważności hostingu przy przedłużaniu realizacji umowy usługi hostingu na okres 24 miesięcy
 • zmiany aktualnego planu hostingowego:

Professional na Professional Plus HDD
Business na Business Plus HDD
Enterprise na Enterprise Plus HDD
Infinity na Infinity Plus HDD
Professional SSD na Professional Plus
Business SSD na Busienss Plus
Enterprise SSD na Enterprise Plus
Infinity SSD na Infinity Plus
z zachowaniem obecnej ceny za pakiet hostingowy w ciągu najbliższego okresu rozliczeniowego

3. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów. Zamówienie każdej z usług, o których mowa w ust. 1, liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta, tj. od dnia 27.11.2020 r.
4. W przypadku zamówienia nowego planu hostingowego oferta specjalna dotyczy jedynie pierwszego roku użytkowania (w przypadku zamówienia na okres 12 miesięcy) lub 2 lat użytkowania (w przypadku zamówienia na okres 24 miesięcy). Po zakończeniu oferty specjalnej cena za odnowienie usług jest zgodna z aktualnym cennikiem dostępnym na https://atthost.pl/.
W przypadku przedłużenia realizacji dotychczasowej umowy usługi hostingu oferta specjalna dotyczy jedynie otrzymania dodatkowych 3 miesięcy (w przypadku przedłużenia dotychczasowej umowy hostingu na okres 12 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku przedłużenia dotychczasowej umowy hostingu na okres 2 lat). Po zakończeniu oferty specjalnej cena za odnowienie usług jest zgodna z aktualnym cennikiem dostępnym na https://atthost.pl/.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania bezpłatnej migracji (na zasadach opisanych na https://atthost.pl/regulaminy/regulamin-darmowego-przeniesienia-hostingu/) usług dotychczasowego Klienta.
6. Oferta specjalna nie dotyczy hostingu dedykowanego.

§ 2. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.