Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „5 urodziny”

Definicje:

 

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899,o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł ,REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „5 urodziny”.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „5 urodziny”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku  sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.
 3. Oferta specjalna – dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta AttHost, o której mowa w pkt II Regulaminu.
 4. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 12.10.2017 roku od godziny 12:00 do dnia 19.10.2017 roku do godziny 09:00 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia Regulaminu

§ 1. Zasady Oferty specjalnej

 1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy zawarli w dniach 12.10.2017 od godziny 12:00 do 19.10.2017 roku do godziny 09:00 umowę z AttHost na jeden z trzech planów hostingowych, tj. plan Professional, plan Business, plan Enterprise i plan Infinity oraz opłacili ją na okres 12 lub 24 miesięcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na okres nie krótszy niż jeden rok.

 

 1. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do uzyskania 20 % rabatu, w zależności od zawartej uprzednio umowy, o której mowa w ust. 1. Rabat dla planów hostingowych przedstawia się następująco :
 • Plan Professional 20 % rabatu od kwoty 79 zł brutto (12 miesięcy ) lub 20% rabatu od kwoty 158 zł brutto (24 miesiące)

 • Plan Business 20 % rabatu od kwoty 129 zł brutto (12 miesięcy) lub 20% rabatu od kwoty 258 zł brutto (24 miesiące)

 • Plan Enterprise 20 % rabatu od kwoty 209 zł brutto lub 20% rabatu od kwoty 418 zł brutto (24 miesiące)

 • Plan Infinity 20 % rabatu od kwoty 499 zł brutto lub 20% rabatu od kwoty 998 zł brutto (24 miesiące)

 

 1. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulamin Ogólnych Warunków. Zamówienie każdego z powyższych Planów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta.
 1. Oferta specjalna dotyczy jedynie pierwszego roku użytkowania – w przypadku zamówienia na okres 12 miesięcy lub 2 lat użytkowania – w przypadku zamówienia na okres 24 miesięcy. Po zakończeniu oferty specjalnej cena za odnowienie Planu hostingowego jest zgodna z aktualnym cennikiem  dostępnym na https://atthost.pl/hosting

 

§ 2. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu (Dz .U. Nr 68, poz 341 ). ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.