Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej „Domena za darmo”

Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Regulamin – niniejszy Regulamin oferty „Domena za darmo”. W sprawach w nim nie uregulowanych zastosowanie ma Regulamin Domen, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy, gdzie w przypadku sprzeczności postanowień z Regulaminem Domen, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu oferty specjalnej pod nazwą „Domeny za darmo”. Zdanie poprzedzające dotyczy Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu oferty specjalnej pod nazwą „Domeny za darmo” są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu domen.

Oferta specjalna – oferta skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy uprzednio zawarli z AttHost nową umowę na jeden z planów hostingowych (dostępnych na https://atthost.pl/hosting) na okres nie krótszy niż jeden rok oraz opłacili ją w całości i w okresie pierwszego roku realizacji umowy na jeden z planów hostingowych, dokonali zarejestrowania domen, na warunkach objętych Regulaminem.

Umowa – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 21.12.2017 r. do dnia odwołania Oferty specjalnej lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Cennik domen – cennik domen dostępny na https://atthost.pl/domeny.

Domena – każda domena z końcówką .pl wymieniona w Cenniku domen, w tym Domena regionalna albo Domena funkcjonalna.

Domena regionalna – domena z końcówką waw.pl w tym inne polskie domeny w regionalne wymienione w Cenniku domen w kategorii „Regionalne”.

Domena funkcjonalna – domena z końcówką .com.pl w tym inne polskie domeny funkcjonalne jak edu.pl, net.pl, info.pl itp. a wymienione w Cenniku domen.

Postanowienia regulaminu

§1. Zasady Oferty specjalnej.

Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do dokonania rejestracji na okres jednego roku domen .pl za 0 złotych w zależności od wybranego przez siebie planu hostingowego, gdzie Klientowi przysługuje możliwość zarejestrowania następujących ilości oraz typów rozszerzeń domen:

Plan Professional – wyłącznie 1 nazwy Domeny.
Plan Business – wyłącznie 1 nazwy Domeny
Plan Enterprise – wyłącznie 1 nazwy Domeny
Plany Infinity – wyłącznie 1 nazwy Domeny.

Rejestracja każdej z powyższych domen następuje na okres jednego roku, liczonego od dnia zarejestrowania jej przez Klienta. Darmowej rejestracji domeny można dokonać w ciągu roku od dnia zamówienia planu hostingowego.

§2. Postanowienia końcowe.

Rejestracja i przedłużenie domen przez Klienta ponad ilość wskazaną w Zasadach Oferty specjalnej oraz po zakończeniu realizacji Umowy (w tym, przedłużenie Umowy na zarejestrowane domeny) odbywa się na zasadach ogólnych i za ceny określone na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/domeny bez uwzględniania jakichkolwiek ofert specjalnych, rabatów, czy też upustów cenowych, chyba że AttHost postanowi inaczej.