Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej „30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy”

Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Regulamin – niniejszy Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin usługi hostingu, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy, gdzie w przypadku sprzeczności postanowień z Regulaminem usługi hostingu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu oferty specjalnej pod nazwą „30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy”.

Klient – korzystająca z Usługi AttHost, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konto Klienta – zasoby i uprawnienia Klienta, umożliwiające w szczególności zarządzanie Usługami AttHost lub Oprogramowaniem udostępnianym przez AttHost. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest przy użyciu poprawnego loginu i hasła za pośrednictwem Panelu Klienta.

Panel Klienta – znajdująca się na stronie internetowej www.atthost.pl funkcjonalność umożliwiająca dostęp do Konta Klienta, w tym dokonywania przez Klienta zmian na Koncie Klienta.

Oferta specjalna – oferta skierowana jest wyłącznie do Klientów AttHost, którzy uprzednio zawarli z AttHost nową umowę na jeden z planów hostingowych (dostępnych na https://atthost.pl/hosting).

Czas trwania Oferty specjalnej – okres czasu począwszy od dnia 14.12.2020 r. do dnia odwołania Oferty specjalnej lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu.

Postanowienia regulaminu

§1. Zasady Oferty specjalnej.

  1. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do odstąpienia od umowy w zakresie usługi objętej Ofertą specjalną oraz otrzymania w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy usługi hostingu zwrotu całości uiszczonych środków.
  2. Oferta specjalna obowiązuje wyłącznie jeden raz w ramach jednego Konta klienta i w odniesieniu do tylko jednej usługi.
  3. Chęć skorzystania z Oferty specjalnej należy zgłosić poprzez Panel klienta, w sekcji Kontakt z BOK.

§2. Postanowienia końcowe.

  1. W przypadku skorzystania z Oferty specjalnej, przy kolejnym wypowiedzeniu Umowy obowiązuje wypowiedzenie Umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Usługi AttHost o krótszym okresie obowiązywania Umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługę AttHost oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których Usługa jest świadczona przez AttHost, bez udziału podmiotu trzeciego, z którego usług AttHost korzysta w związku z zawartą z Klientem Umową. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej Usługi AttHost lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy. Postanowienia umów zawieranych przez Klienta ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia AttHost, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.
  2. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust.1 następuje w formie określonej w Załączniku nr 1.

Załączniki:

Nazwa załącznika: Data rozpoczęcia Data zakończenia Regulamin
Załącznik nr 1 – Wzór formularza wypowiedzenia umowy 14.12.2020 r. do odwołania Czytaj więcej