Informacje prawne

Regulamin oferty „Pakiet korzyści”

Definicje:

Organizator – organizatorem oferty promocyjnej „Pakiet korzyści” (zwanej dalej Ofertą promocyjną lub Promocją) jest AttHost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł , posiadająca nr REGON: 360176289 oraz nr NIP: 7743221825.

Regulamin – niniejszy regulamin określa warunki i zasady skorzystania z oferty promocyjnej pod nazwą „Pakiet korzyści”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.

Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji posiada aktywne konto klienta na www.atthost.pl.

Partner – podmiot, który w ramach współpracy z Organizatorem i za jego pośrednictwem zapewnia Uczestnikom Oferty promocyjnej możliwość skorzystania ze świadczonych przez niego usług na podstawie zawartej Umowy Uczestnika z Partnerem. Lista Partnerów i usług przez nich oferowanych znajduje się na stronie Organizatora www.atthost.pl.

Kupon Promocyjny lub Kupon – ciąg znaków składający się na kod promocyjny, uprawniający Uczestnika do zawarcia Umowy Uczestnika z Partnerem, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie i we wskazanych indywidualnie przy każdej Promocji regulaminach Partnerów. Kupon Promocyjny Uczestnik otrzyma po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, Regulaminu Ogólnego Warunków Umów oraz złożeniu wymaganych przez Organizatora oświadczeń.

Link Rabatowy lub Link- unikalny link uprawniający Uczestnika do zawarcia Umowy Uczestnika z Partnerem, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie i we wskazanych indywidualnie przy każdej Promocji regulaminach Partnerów. Link Rabatowy Uczestnik otrzyma po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, Regulaminu Ogólnego Warunków Umów oraz złożeniu wymaganych przez Organizatora oświadczeń.

 

Umowa Uczestnika z Partnerem – każdorazowe skorzystanie Uczestnika z Kuponu Promocyjnego oznacza zawarcie umowy na realizację danej usługi bezpośrednio z Partnerem, tj. w celu skorzystania z Promocji, za pośrednictwem Kodu Promocyjnego, Uczestnik poprzez zapoznanie się i akceptację wymaganych przez Partnera regulaminów i po złożeniu wymaganych przez Partnera oświadczeń (o ile będą przez Partnera wymagane), zawiera z Partnerem umowę na warunkach określonych w tych regulaminach z uwzględnieniem Kuponu Promocyjnego.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Ogólnych Warunków Umów, którego treść znajduje się na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy.

Postanowienia regulaminu

§1. Warunki Oferty.

 1. Oferta rozpoczyna się 24.07.2015 i trwa do odwołania przez Organizatora.
 2. Adresatem Oferty promocyjnej może być wyłącznie Uczestnik.
 3. Oferta ma na celu umożliwienie Uczestnikom skorzystanie z usług świadczonych przez Partnerów współpracujących z Organizatorem. W szczególności usługi te mogą być dla Uczestnika odpowiednio: bezpłatne, przy uwzględnieniu rabatów lub udostępnione przez dłuższy czas.
 4. Organizator oświadcza, że lista Partnerów i oferowanych przez nich usług w ramach Oferty promocyjnej w trakcie jej obowiązywania może ulegać zmianom lub usunięciu.
 5. Organizator Oferty promocyjnej zawiadomi o dokonanych w niej zmianach, na stronie internetowej Organizatora www.atthost.pl, w miejscu zamieszczenia wiadomości o Promocji.
 6. Wielkość rabatów na usługi świadczone przez Partnera ustalana jest przez Partnera i w trakcie obowiązywania Oferty promocyjnej może ulec zmianie. Zdanie pierwsze nie dotyczy Promocji, gdzie uprzednio została zawarta Umowa Uczestnika z Partnerem.
 7. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania w ramach Oferty promocyjnej z usług Partnera w rodzaju i ilości określonej w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora www.atthost.pl (zwane dalej Szczegóły Promocji). Szczegóły Promocji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zapoznania się ze szczegółową ofertą Partnera oraz do zawarcia Umowy Uczestnika z Partnerem.
 8. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji dzięki posłużeniu się Kuponem Promocyjnym lub Linkiem Rabatowym.
 9. Informacje o przysługujących Uczestnikowi Kuponach i Linkach widoczne będą w Panelu Klienta AttHost. Uczestnik będzie miał wgląd do informacji o przysługującej mu liczbie i rodzaju Kuponów oraz Linków przez cały czas trwania Oferty promocyjnej poprzez zalogowanie do Panelu Klienta AttHost.
 10. Uczestnik będzie miał możliwość pobrania Kuponu oraz Linku poprzez odznaczenie przycisku „Odbierz” w sekcji Bonusy zamieszczonej w Panelu Klienta AttHost.
 11. Warunków Oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 12. Wartości Kuponów oraz Linków nie podlegają zsumowaniu.
 13. Od chwili przekazania Kuponu lub Linku przez Organizatora Uczestnik ponosi odpowiedzialność za jego poprawne użytkowanie umożliwiające skorzystanie z Oferty promocyjnej, według zasad określonych w Regulaminie, na stronie internetowej Organizatora www.atthost.pl oraz w Regulaminach Partnerów. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie usługi, w tym przysługującej w ramach Oferty promocyjnej w wyniku niepoprawnego posłużenia się Kuponem lub Linkiem,  będącego następstwem zawinionego zachowania Uczestnika, a w szczególności posiadania niezaktualizowanego, kontaktowego adresu e-mail w Panelu Klienta AttHost, na który wysłany zostanie Kupon lub Link Rabatowy.
 14. Uczestnik oświadcza, iż został powiadomiony, że w sytuacji utraty Kuponu lub Linku wynikającej zwłaszcza z przypadku jego zgubienia lub zniszczenia, z czynników niewynikających z zawinionego zachowania Organizatora, Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości powtórnego przydzielenia Kuponu oraz Linku Rabatowego dającego możliwość skorzystania z Usługi objętej Ofertą promocyjną. Postanowienie niniejszego punktu nie ma zastosowania, w przypadku kiedy stroną umowy jest Konsument.
 15. Lista usług i rabatów w ramach Oferty specjalnej dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.atthost.pl
 16. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników za możliwość skorzystania z Oferty promocyjnej.

§2. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.atthost.pl
 2. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów AttHost, regulaminy Partnerów oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulaminy Partnerów dostępne są na stronie internetowej Partnerów.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Ogólnych Warunków Umów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
 5. Uczestnikiem Oferty promocyjnej może być podmiot, który zapoznał się i zaakceptował postanowienia Oferty promocyjnej zawarte w Regulaminie oraz zawarł Umowę Uczestnika z Partnerem.
 6. Świadczenia otrzymane przez Uczestnika w ramach Oferty specjalnej nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, bądź świadczenia.