Informacje prawne

Regulamin domen

Definicje.

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Klient – korzystająca z Usługi AttHost, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Abonent – Klient, który zawarł z AttHost umowę o Rejestrację domeny, który ma prawo do zarządzania daną domeną zarejestrowaną przy udziale AttHost.

Wniosek – wewnętrzny dokument generowany przez system serwisu, na podstawie którego możliwe jest aktywowanie wszelkich usług oferowanych przez serwis (rejestracja, przedłużenie, cesja, transfer itp)

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin domen, inne dokumenty do których Regulamin w swej treści odsyła wprost, a następnie stosowany odpowiednio „Regulamin świadczenia usług AttHost (OWU)” w zakresie nieuregulowanym wprost w Regulaminie domen.

Domena – jedna z domen najwyższego poziomu ogólnoświatowego systemu domen, wpisana do bazy danych organizacji Internet Assigned Numbers Authority. Lista Domen, których dotyczą Usługi AttHost dostępna jest na stronie internetowej AttHost. – oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora.

Rejestracja domeny – umieszczenie na rzecz Abonenta nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy, a następnie utrzymanie domeny w Okresie Abonamentowym. Opłata tytułem świadczenia Usługi AttHost ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym pod adresem internetowym AttHost, tj. https://atthost.pl/domeny/.

Rejestrator – to współpracujący z AttHost (Partner), podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.

Rejestr domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny, współpracujący z AttHost (Partnerem).

Usługa Ukrywania Danych AbonentaWHOIS polega na możliwości skorzystania przez Abonenta z ukrycia danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen WHOIS.

Kod Authinfo lub Authcode – to kod autoryzujący domenę, służy do identyfikacji i potwierdzenia ważnych danych na domenach. Jest on niezbędny przy transferze pomiędzy operatorami.

Cesja domeny Abonenta – oznacza jedną z form zmiany Abonenta.

Okres Abonamentowy – okres Rejestracji domeny, w którym Abonent odpłatnie korzysta z zarejestrowanej domeny.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają odpowiednio znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług AttHost (OWU)”.

Postanowienia ogólne.

§1. Ogólne warunki usługi rejestracji domeny oraz ochrona danych osobowych.

 1. W celu Rejestracji domeny, AttHost zawiera umowę w imieniu Abonenta z Rejestratorem na zasadach określonych na stronie AttHost.
 2. Jeżeli, Abonent działa przez podmiot upoważniony przy zawarciu umowy na Rejestrację domeny z AttHost, to podmiot ten ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia AttHost reprezentacji przy Rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone podmiotowi upoważnionemu przez Abonenta obejmuje dokonanie przez AttHost wszelkich czynności koniecznych dla Rejestracji domeny, w szczególności: (i) do reprezentowania go przed Rejestratorem i w zakresie niezbędnym przed Rejestrem domen, (ii) do podania i przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usługi Rejestracji domeny przez AttHost (przy czym, podanie danych osobowych Abonenta wskazanych podczas zamówienia domeny jest dobrowolne, lecz konieczne w celu Rejestracji domeny) – dla osoby fizycznej, (iii) do udzielenia AttHost dalszego upoważnienia do zawarcia umowy Rejestracji domeny w imieniu Abonenta.
 3. AttHost ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, przekazać dane osobowe Abonenta następującym podmiotom: (i) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przesz Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012938, numer REGON 010464542, NIP: 5210417157, (ii) Consulting Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przesz Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000472592, numer REGON 146792077, NIP: 5213652580, (iii) Key-Systems GmbH wpisana do Niemieckiego rejestru handlowego: HR B 18835 – Saarbrücken, VAT: DE211006534.
 4. Abonent, akceptując Regulamin, oświadcza, że: (i) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AttHost oraz inne podmioty w szczególności wskazane w ust. 3, niezbędne dla realizacji niniejszej umowy, (ii) wyrażona zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych obejmuje również przetwarzanie jego danych w przyszłości, (iii) został poinformowany o podmiotach, które będą przetwarzały jego dane osobowe, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych, AttHost może traktować jako naruszenie przez Abonenta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez AttHost bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.
 6. Abonent będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji lub odnowieniu domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§2. Zamawianie Usługi Rejestracji domeny.

 1. Złożenie zamówienia na domenę polega na wypełnieniu przez Abonenta elektronicznego wniosku zamówienia usługi Rejestracji domeny.
 2. Zawierając umowę na podstawie Regulaminu, Abonent oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 3. Złożenie zamówienia na domenę globalną lub polską jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a AttHost o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego AttHost przez Abonenta, wraz z upoważnieniem dla AttHost do zawarcia umowy o Rejestrację domeny na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora, znajdujących się na stronie internetowej https://atthost.pl/regulaminy/warunki-rejestracji-domen. Na wskazanej stronie internetowej znajdują się obowiązujące regulaminy i polityki rejestrów nadrzędnych, na podstawie których kształtowana jest umowy Abonenta o Rejestrację domeny za pośrednictwem Rejestratora.
 4. AttHost nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia umowy na utrzymanie domeny. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia zależy wyłącznie od decyzji Rejestratora lub właściwego Rejestru domen.
 5. Zawarcie umowy z AttHost na realizację usługi Rejestracji domeny następuje z chwilą potwierdzenia przez AttHost przyjęcia zamówienia na usługę Rejestracji domeny, upływu terminu na odstąpienie od umowy przez Abonenta będącego Konsumentem oraz od zaksięgowania wpłaty na wskazany przez AttHost rachunek bankowy za Rejestrację domeny. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w formie i w terminie wskazanym w potwierdzeniu przez AttHost przyjęcia zamówienia na usługę Rejestracji domeny.
 6. Po złożeniu zamówienia na Rejestrację Domeny, Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez AttHost. Jeżeli dany Rejestrator lub Rejestr domen wymaga bezpośredniej rejestracji nazwy domeny przez Abonenta, AttHost niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta wraz z podaniem źródła informacji na temat tych wymagań.
 7. O ile będzie to możliwe, AttHost stworzy Abonentowi będącemu Konsumentem możliwość rezerwacji nazwy domeny na warunkach określonych przez Rejestr domen, jednakże bez możliwości korzystania z nazwy domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej nazwy domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Rejestr domen. Jednak, Abonent będący Konsumentem, może wrazić zgodę podczas zawierania umowy na Rejestrację domeny z AttHost, na rozpoczęcie realizacji usługi przez AttHost niezwłocznie, jednak w takim przypadku Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Niezależnie od ust. 7, AttHost jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy: (i) Abonent poda nieprawidłową składnię nazwy domeny i nie poprawi tych danych pomimo wezwania AttHost, (ii) nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej.
 9. AttHost jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: (i) nazwa domeny o którą wystąpił Abonent jest już zarejestrowana lub zarezerwowana, (ii) wniosek o rejestrację danej nazwy domeny został już wcześniej złożony przez osobę trzecią, (iii) wniosek o rejestrację nazwy domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, a Abonent nie uzupełni go pomimo wezwania AttHost lub Rejestratora/Rejestru domen, lub (iv) z innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn rejestracja nazwy domeny jest niemożliwa.
 10. Abonent ma pełne prawo dysponowania zarejestrowaną domeny. AttHost zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania zarejestrowaną domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą Konta Klienta, przy użyciu poprawnego loginu i hasła. Dyspozycje Abonenta, których dotyczy powyższe zobowiązanie nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. AttHost nie ponosi odpowiedzialności za: (i) zablokowanie lub usunięcie zarejestrowanej domeny przez Rejestratora/Rejestratora domen oraz ewentualne zajęcie jej przez osobę trzecią, (ii) zgłoszenie roszczeń do danej nazwy zarezerwowanej lub zarejestrowanej domeny przez osoby trzecie, (iii) dokonanie zmian w konfiguracji zarejestrowanej domeny lub usunięcie zarejestrowanej domeny przez osobę nieuprawnioną będące następstwem udostępnienia przez Abonenta loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim.
 12. AttHost nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną zarejestrowanej domeny, chyba że regulamin konkretnej Usługi AttHost, bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.
 13. Techniczne zmiany w konfiguracji zarejestrowanej domeny, w tym w szczególności wydelegowanie zarejestrowanej domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Abonenta przed Rejestrem domen, chyba że Strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą: (i) wyrejestrowania zarejestrowanej domeny, (ii) odwołania zgody przez Abonenta, (iii) wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy AttHost i Abonentem.
 14. Z chwilą wyrejestrowania uprzednio zarejestrowanej domeny lub jej transferu przez Abonenta do innego dostawcy umowa pomiędzy AttHost a Abonentem ulega rozwiązaniu.

§3. Okres Abonamentowy.

 1. AttHost rejestruje domeny na Okresy Abonamentowe wskazane w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi Rejestracji domeny.
 2. Najmniejszą jednostką Okresu Abonamentowego jest 1 rok.
 3. Okresy Abonamentowe liczone są od daty zarejestrowania domeny.

§4. Procedura rejestracji domeny.

 1. AttHost zobowiązuje się do Rejestracji domeny o nazwie podanej przez Abonenta w elektronicznym wniosku zamówienia domeny wypełnionym w Panelu Klienta.
 2. Rejestracja domeny odbywa się do 72 godzin od chwili zawarcia umowy pomiędzy AttHost a Abonentem.
 3. Wniosek o rejestrację domeny nieopłacony w terminie wskazanym na proformie zostanie usunięty z kolejki do rejestracji w AttHost, o czym AttHost poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie wniosku o Rejestrację domeny z kolejki do Rejestracji domeny nie wywiera pomiędzy Stronami żadnych skutków prawnych.
 4. W przypadku odnotowania wpłaty po upływie terminu wskazanego na proformie, domena zostanie zarejestrowana, z zastrzeżeniem §2 ust. 9.
 5. AttHost może odmówić Rejestracji domeny w przypadku gdy: (i) domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana, (ii) w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne, (iii) Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez AttHost.

§5. Przedłużenie Okresu Abonamentowego.

 1. Przedłużenie Okresu Abonamentowego oznacza Rejestrację domeny na kolejny Okres Abonamentowy, nie krótszy niż określony w § 3 ust. 2.
 2. AttHost zobowiązuje się do poinformowania Abonenta o mającym upłynąć Okresie Abonamentowym, na który zarejestrowano domenę, za pomocą kontaktowego adresu poczty elektronicznej, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Brak wpłaty tytułem odnowienia domeny na kolejny Okres Abonamentowy w terminie przed ostatnim dniem bieżącego Okresu Abonamentowego oznaczać będzie wygaśnięcie umowy z AttHost wraz z upływem bieżącego Okresu Abonamentowego.
 4. AttHost umożliwia Abonentowi przywrócenie domeny po wygaśnięciu umowy z AttHost wskutek upływu bieżącego Okresu Abonamentowego. Rozumie się przez to przedłużenie Rejestracji domeny na kolejny Okres Abonamentowy, który liczony jest od dnia bezpośrednio następującego po dniu upływu bieżącego Okresu Abonamentowego, z uwzględnieniem ust. 5. Przedłużenie Okresu Abonamentowego, w okolicznościach o których mowa w zdaniu pierwszym, Strony zgodnie traktować będą jako przedłużenie Okresu Abonamentowego, a nie jak wygaśnięcie umowy i zawarcie nowej umowy Abonenta z AttHost na Rejestrację domeny, z uwzględnieniem, że w tym przypadku naliczona zostanie dodatkowa opłata reaktywacyjna zależna od rozszerzenia domeny – oddzielnie dla każdej z usług, zgodnie z cennikiem na stronie https://atthost.pl/domeny w sekcji „Odnowienie Domeny z kwarantanny”
 5. AttHost zobowiązuje się do dokonać czynności zmierzających do przedłużenia Okresu Abonamentowego w przypadku, gdy data zapłaty za kolejny Okres Abonamentowy tytułem przedłużenia Okresu Abonamentowego przypada najpóźniej na 72 godziny przed upływem:
  a) 15 dni od daty upływu bieżącego Okresu Abonamentowego – w przypadku domen polskich,
  b) 40 dni od daty upływu bieżącego Okresu Abonamentowego – w przypadku domen .eu,
  c) 40 dni od daty upływu bieżącego Okresu Abonamentowego – w przypadku domen globalnych.
 6. W przypadku domen globalnych, AttHost zobowiązuje się do odpłatnego przywrócenia domeny, w przypadku gdy data zapłaty za kolejny Okres Abonamentowy przypada najpóźniej na 72 godziny przed upływem 30 dni od daty upływu bieżącego Okresu Abonamentowego i po upływie terminu określonego w ust. 5 lit c).
 7. AttHost nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem Okresu Abonamentowego.

§6. Przeniesienie domeny Abonenta od innego usługodawcy do AttHost.

 1. Przeniesienie domeny polskiej od innego usługodawcy do AttHost dokonywane jest nieodpłatnie.
 2. Przeniesienie domeny .eu lub domeny globalnej od innego usługodawcy do AttHost jest równoznaczne z nieodpłatną Rejestracją domeny w AttHost na czas pozostający do upływu okresu rejestracji u poprzedniego usługodawcy, oraz z odpłatnym przedłużeniem Okresu Abonamentowego o co najmniej minimalny czas Okresu Abonamentowego, nie krótszy niż określony w § 3 ust. 2.
 3. Abonent podając AttHost dane związane z uprzednią rejestracją domeny u innego usługodawcy, przed wykonaniem jej przeniesienia od innego usługodawcy do AttHost oświadcza, że dane podane przez Abonenta dane są prawidłowe. AttHost nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych przez Abonenta.
 4. Przeniesienie domeny polskiej od innego usługodawcy do AttHost dokonywane jest po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego wniosku o przeniesienie domeny.
 5. Proces przeniesienia domeny globalnej oraz domeny .eu rozpoczyna się do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie AttHost. Wpłata ta traktowana jest jako kaucja zwrotna, która jest w wysokości odpowiadającej opłacie za przedłużenie Okresu Abonamentowego o co najmniej minimalny czas Okresu Abonamentowego, nie krótszy niż określony w § 3 ust. 2.
 6. W przypadku dokonania przeniesienia domeny globalnej lub domeny .eu do AttHost, wpłacona przez Abonenta kaucja zwrotna zostanie zaliczona na poczet opłaty za pierwszy płatny Okres Abonamentowego.
 7. AttHost zobowiązuje się zwrócić Abonentowi otrzymaną kaucję zwrotną z tytułu nieudanego przeniesienia domeny globalnej oraz domeny .eu.

§ 7. Zmiana danych Abonenta (Cesja domeny).

 1. Cesja domeny Abonenta (zwana dalej również aktualizacją nazwy Abonenta) może być przeprowadzona przez Abonenta z poziomu Panelu Klienta.
 2. Aktualizacja nazwy Abonenta lub zmiana Abonenta możliwa jest w formie elektronicznej albo pisemnej. W przypadku skorzystania z formy elektronicznej Abonent inicjuje aktualizację nazwy Abonenta lub zmianę Abonenta za pomocą Panelu Klienta. W przypadku skorzystania z formy pisemnej generowany jest odpowiedni wniosek, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, który wypełniony i podpisany wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać w oryginale pocztą na adres korespondencyjny AttHost.
 3. W przypadku dokonania w sposób prawidłowy aktualizacji nazwy Abonenta przez Abonenta za pomocą przesłanego pocztą wniosku, AttHost zobowiązuje się do wprowadzenia zmian, a w przypadku domeny .eu do zainicjowania zmian w bazie WHOIS w terminie do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o aktualizację nazwy Abonenta.
 4. Podając dane nowego Abonenta, dotychczasowy Abonenta składa w imieniu i na rzecz nowego Abonenta wszystkie oświadczenia wynikające z Regulaminu, które są niezbędne przy Rejestracji domeny oraz oświadcza, że podane dane są prawdziwe, a nowy Abonent wyraził zgodę na złożenie tych oświadczeń, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Cesja domeny Abonenta wymaga zatwierdzenia przez dotychczasowego Abonenta oraz nowego Abonenta, do których w tym celu wysłane zostaną wiadomości na wskazane adresy poczty elektronicznej. Cesja domeny Abonenta jest skuteczna z chwilą jej skutecznego zatwierdzenia przez dotychczasowego Abonenta i nowego Abonenta, w następstwie czego nowy Abonent przejmuje prawa z tytułu Rejestracji domeny i staje się Abonentem.
 6. AttHost zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Abonentów oryginałów dokumentów sporządzonych w formie pisemnej stanowiących podstawę prawną zmiany Abonenta lub kopii takich dokumentów, pod rygorem unieważnienia Cesji domeny Abonenta.
 7. Klient inicjujący procedurę Cesji domeny Abonenta jest odpowiedzialny względem AttHost z tytułu szkody jaką poniesienie AttHost na skutek przeprowadzenia Cesji domeny Abonenta w sposób nieprawidłowy, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych.

§8. Procedura wydawania kodu Authinfo.

 1. Procedura wydawania kodu Authinfo odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza.
 2. Procedura wydawania kodu Authinfo możliwa jest w formie elektronicznej, dla domen zarejestrowanych bezpośrednio przez AttHost, w odpowiednich rejestrach domen (tj. dla usług uruchomionych od 19 czerwca 2018 r.) – poprzez wysłanie zgłoszenia z poziomu Panelu Klienta AttHost, w formie elektronicznej, a dla domen zarejestrowanych we współpracy z Partnerem – firmą Consulting Service Sp z o. o. (tj. dla usług uruchomionych do 18 czerwca 2018 r.) – poprzez przesłanie w formie pisemnej wypełnionego wniosku, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres kontaktowy firmy Consulting Service Sp z o. o. http://consultingservice.pl.
 3. Ponadto, w przypadku niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, AttHost zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów.
 4. Kod Authinfo dla domeny zostaje wysłany w formie elektronicznej na adres e-mail Abonenta domeny.

 

§9. Zasady ukrywania danych osobowych Abonentów.

 1. W przypadku rejestracji domen polskich dane osobowe osób fizycznych są ukryte. Dla wszelkich organizacji (firm, stowarzyszeń itp.) dane takie jak nazwa, adres oraz numer telefonu są zawsze jawne.
 2. W przypadku rejestracji domen europejskich do zastosowań prywatnych dane Abonenta, który jest osobą fizyczną są zawsze ukryte i nie można tego zmienić. Zawsze widoczny jest jednak autoryzowany adres e-mail. Do domen przypisywany jest również jawny kontakt techniczny, domyślnie tworzony na podstawie danych Abonenta.
 3. W przypadku rejestracji domen globalnych oraz domen z rozszerzeniami narodowymi innymi niż polskie, dane osobowe Abonentów są domyślnie jawne. Jeżeli ukrycie danych dla danego rozszerzenia jest możliwe poprzez usługę typu Privacy Protection, wtedy też jej aktywacja jest możliwość po wniesieniu stosownej, cyklicznej tak samo jak odnawianie domen opłaty.

§10. Postanowienia końcowe.

 1. Usługa Rejestracji domen może być świadczona wyłącznie Abonentom, którzy korzystają z Panelu Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług AttHost (OWU). Warunkiem świadczenia usługi przez AttHost na rzecz Abonenta jest zaakceptowanie przez Abonenta Regulaminu świadczenia usług AttHost (OWU).
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług AttHost (OWU) oraz regulaminy i polityki rejestrów nadrzędnych, znajdujące się na stronie internetowej pod adresem https://atthost.pl/regulaminy/warunki-rejestracji-domen.
 3. Przeniesienie przez Abonenta domeny do innego usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o Rejestrację domeny z AttHost.

Załączniki:

Nazwa załącznika: Data rozpoczęcia Data zakończenia Regulamin
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o zmianę danych abonenta 11.03.2015 r. do odwołania Czytaj więcej
Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o wydanie kodu Authinfo 19.05.2018 r. do odwołania Czytaj więcej