Informacje prawne

Regulamin darmowego przeniesienia hostingu

Definicje.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin przenoszenia usług (Migracja) oraz stosowany odpowiednio „Regulamin świadczenia usług AttHost (OWU)” w zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie jak również inne dokumenty do których niniejszy regulamin w swej treści odsyła wprost, m.in.: cennik, specyfikacja usługi, parametry bezpieczeństwa.

Usługodawca – lub AttHost – AttHost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Migracja – bezpłatne lub odpłatne przeniesienie usług (strony www oraz skrzynki pocztowej) wraz z ich konfiguracją z konta hostingowego dotychczasowego operatora na konto zakupione przez Usługobiorcę od Usługodawcy.

Usługa hostingu – obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez AttHost usługi polegającej na udostępnieniu możliwości utrzymywania i udostępniania stron lub aplikacji w publicznej sieci WWW. To usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług wyspecyfikowanych na stronach www AttHost, zgodnych z parametrami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronach www AttHost pod adresami https://atthost.pl/hosting/ oraz https://atthost.pl/parametry-bezpieczenstwa na warunkach określonych w Regulaminie. Opłata tytułem świadczenia usługi hostingu ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach www AttHost pod adresem internetowym https://atthost.pl/hosting/

§1. Realizacja usługi.

 1. Migracja wykonywana jest na rzecz Usługobiorcy, który zamówił jedną z Usług hostingu świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Bezpłatna Migracja obejmuje usługi opisane pod adresem https://atthost.pl/help/warunki-darmowego-przeniesienia-strony-do-atthost/ .

 1. Usługobiorca może zlecić Usługodawcy wykonanie Migracji, której realizacja wykracza poza warunki bezpłatnej Migracji. Cena odpłatnej Migracji będzie ustalana na podstawie aktualnego cennika usług dodatkowych dostępnego pod adresem https://atthost.pl/uslugi-dodatkowe/ lub indywidualnie.

 1. Usługodawca przed wykonaniem Migracji jest zobowiązany wykonać i zabezpieczyć kopię zapasową przenoszonych usług.

 1. Usługobiorca zleca wykonanie Migracji za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia na adres pomoc@atthost.pl lub biuro@atthost.pl

 1. Usługodawca zleca wykonanie Migracji co najmniej na 10 dni roboczych przed upływem ważności usługi hostingowej u obecnego operatora.

 1. W zgłoszeniu zlecającym wykonanie Migracji Usługobiorca zobowiązany jest przekazać Usługodawcy następujące dane:

  a) w przypadku stron www:

 • listę serwisów stron www

 • adres logowania u obecnego operatora do panelu administracyjnego hostingu

 • login i hasło do panelu administracyjnego hostingu u obecnego operatora

 • login klienta w AttHost

 • pozwolenie na zmianę haseł do skrzynek pocztowych., w przypadku niezgodności lub braku ich przesłania

b) w przypadku skrzynek pocztowych:

 • adres mailowy u obecnego operatora

 • hasła do skrzynki pocztowej u obecnego operatora

 • adres serwera IMAP (poczty przychodzącej) u obecnego operatora

 • hasła do skrzynki pocztowej w AttHost

 1. Usługodawca po wykonaniu analizy danych opisanych w ust. 7 oszacuje czas potrzebny na wykonanie Migracji i przekaże stosowną informację Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Usługodawca wykona Migrację w czasie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych danych, w tym danych o których mowa w ust. 7.

 3. Migracja rozpoczyna się w uzgodnionym pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą terminie, ustalonym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zakończonej Migracji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. W trakcie Migracji kont pocztowych Usługodawca nie przenosi kontaktów.

 6. Brak zgłoszonych przez Usługobiorcę zastrzeżeń w ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o zakończonej Migracji, uznawane jest przez Usługodawcę za akceptację wykonanego zlecenia.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zmiany wszystkich danych dostępowych, które zostały przekazane Usługodawcy w związku i przy okazji realizowanej Migracji.

§3. Wyłączenie od odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie Migracji strony www oraz kont pocztowych lub niewykonanie usługi, w przypadku gdy:

 • dotychczasowy operator zablokował dostęp do konta hostingowego Usługobiorcy przed ukończeniem Migracji przez Usługodawcę,

 • usługodawca nie mógł skopiować danych z serwera dotychczasowego operatora w związku z wadliwym działaniem lub konfiguracją tego serwera uniemożliwiającą wykonanie kopii,

 • Usługobiorca zgłosił nieprawidłowości po upływie 48 godzin od uzyskania informacji o zakończonej Migracji,

 • kontakt z Usługobiorcą w czasie Migracji był niemożliwy lub utrudniony, a było to niezbędne do wykonania przez Usługodawcę Migracji,

 • Usługobiorca dostarczył Usługodawcy nieprawidłowe dane dostępowe do serwera,

 • środowisko serwerowe oferowane przez Usługodawcę nie jest zgodne z wymaganiami migrowanej aplikacji,

 • kontent lub charakter serwisów internetowych zgłoszonych do przeniesienia nie był zgodny z Regulaminem świadczenia usług AttHost (OWU) świadczonym przez Usługodawcę.

2. W trakcie migracji z platformy wordpres.com oraz blogger.com Usługodawca przenosi jedynie treści, wpisy, strony oraz zdjęcia.

§ 4. Zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy uzyskanych od Usługobiorcy danych dostępowych, kodu stron internetowych, baz danych, treści plików.

 2. Usługodawca uprawniony jest do wykorzystania danych dostępowych wyłącznie w celu wykonania zleconej przez Usługobiorcę Migracji.

 § 5. Postanowienia końcowe

W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług AttHost (OWU), regulaminy znajdujące się na stronie internetowej pod adresem https://atthost.pl/regulaminy/ oraz przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1219).