Informacje prawne

Polityka prywatności

Definicje.

Polityka – Polityka ochrony prywatności AttHost, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z serwisu internetowego udostępnianego przez Atthost (zwanego dalej Portalem) oraz wykorzystywaniem plików cookies.

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Administrator danych osobowych – AttHost, który za zgodą Klienta ma prawo do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

Adres IP  – unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom podłączonym do internetu.

Cookies – pliki tekstowe zapisywane na dysku urządzenia Klienta, które są używane do rozpoznawania tego urządzenia przy ponownym połączeniu ze stroną internetową je stosującą.

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182-t.j. ze zm.).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, mają odpowiednio znaczenie nadane im w „Regulaminie świadczenia usług AttHost (OWU)”.

Zasady Polityki

§1. Dane Osobowe

 1. Przeglądanie zawartości stron internetowych AttHost lub Portalu nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Jednak, korzystanie z Usług AttHost może wiązać się z koniecznością podania przez Klienta danych osobowych. Niepodanie koniecznych danych osobowych wymaganych przez AttHost powoduje brak możliwości korzystania z Usługi AttHost.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta może być również wymagane w innych okolicznościach, o czym Klient każdorazowo zostanie poinformowany przez AttHost. Zakres przetwarzanych danych osobowych związany jest bezpośrednio z celem, w jakim zostały one uzyskane, w szczególności w związku ze świadczeniem Usług AttHost.
 3. W przypadku korzystania przez Klienta z Usługi AttHost, AttHost może w szczególności wymagać podania danych identyfikacyjnych urządzenie mobilne, dostawcy usług internetowych oraz Klienta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób zanonimizowany dla celów statystycznych lub dla poprawy korzystania, w szczególności z Usług AttHost przez Klienta.
 4. Zebrane dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości zarządzania Portalem. Służą nam również do sporządzania statystyk z zakresu sposobu korzystania przez Klientów z Portalu i Usług AttHost.

§2. Pliki Cookies

 1. Cookies, AttHost stosuje na swoich stronach internetowych w następujących celach: (i) konfiguracji Portalu umożliwiającej ustawienia funkcji i Usług AttHost, (ii) umożliwiają wyświetlanie reklam wyspecjalizowanych wyłącznie dla Klienta, (iii) uwierzytelniania umożliwiającego informowanie gdy Klient jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać właściwe funkcje i informacje, (iv) analizy i badania zachowań użytkowników poprzez odczytywanie preferencji użytkowników oraz ich analizę, ulepszanie i rozwijanie produktów i Usług AttHost.
 2. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Klientów.
 3. Na stronach internetowych AttHost stosuje kilka rodzajów Cookies, tj. (i) ze względu na czas przez jaki plik Cookie jest umieszczony w urządzeniu Klienta – są to dwa podrodzaje tych plików: pierwsze, umieszczane są na czas korzystania z przeglądarki, oraz drugie, które pozostają w urządzeniu Klienta na określony czas lub bez okresu ważności, (ii) stosowane są własne pliki Cookies tj. AttHost, oraz tzw. zewnętrzne pliki Cookies, pochodzące od partnerów, z którymi AttHost współpracuje.  Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików Cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w Polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na ich temat na ich dostępnych stronach internetowych: Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/, Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies (iii) stosowane są pliki Cookies niezbędne do umożliwienia działania produktów/Usług AttHost, których stosowanie nie polega na śledzeniu Klienta, (iv) wykorzystywane są pliki Cookies do obserwowania zachowań Klientów, bez zbierania danych pozwalających zidentyfikować dane osobowe Klienta.
 4. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików Cookies w urządzeniu Klienta. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików Cookies stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików Cookies. Klient może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików Cookies na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików Cookies dla poszczególnych przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry. Jednak, usunięcie lub blokada plików Cookies może wiązać się z tym, że niektóre strony internetowe nie będą funkcjonowały w sposób poprawny. W szczególności, blokada plików Cookies uniemożliwia logowanie do Portalu.

§3. Inne dane

Na serwerach AttHost przechowywane są również inne dane niż te, które pozyskiwane są z wykorzystaniem plików Cookies, w tym: (i) Adresy IP, (ii) dane dotyczące czasu wpływu zapytań do serwera AttHost, (iii) jakiej Klient używa przeglądarki, (iv) jaka jest nazwa stacji roboczej Klienta, (v) z jakiej strony internetowej Klient został przekierowany do strony internetowej AttHost, o ile taka sytuacja miała miejsce.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystanie z Usług AttHost oraz z Portalu może wiązać się z koniecznością uprzedniego podania przez Klienta, m.in. następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z poszczególnych Usług AttHost może wiązać się z uprzednim podaniem przez Klienta innych, aniżeli wymienionych w ust. 1, danych osobowych.
 3. Podanie danych o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania przez Klienta z określonych Usług AttHost.
 4. W trakcie świadczenia Usług AttHost na rzecz Klienta, AttHost może wystąpić do Klienta o podanie innych danych osobowych, których dotychczas Klient nie był zobowiązany podać. Jeżeli podanie tych danych osobowych przez Klienta będzie wynikało z zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, to w przypadku nie podania ich przez Klienta, AttHost będzie uprawniona i zobowiązana do rozwiązania Umowy z Klientem, w zakresie w jakim świadczenie Usług AttHost na jego rzecz stało się niemożliwe, a w innych przypadkach podanie tych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. AttHost przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia Usług AttHost, udostępniania Portalu, w celu marketingu bezpośredniego usług swoich i podmiotów trzecich lub w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 6. Zgodnie z Polityką, Ustawą o ochronie danych osobowych Usługi świadczone przez AttHost realizowane są na rzecz Klienta po uzyskaniu jego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych, bądź w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych Klienta.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przekazanych przez niego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w trakcie procedury rejestracji lub procedury mającej na celu umożliwienie korzystania przez Klienta z Usługi AttHost. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym zakresie.

§5. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. Korzystanie z Usług AttHost oraz z Portalu może wiązać się z koniecznością udostępnienia lub przekazania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim, w tym partnerom AttHost, oraz innym Klientom AttHost, o czym Klient jest informowany. Przekazanie danych osobowych wskazanym podmiotom odbywa się wyłącznie na podstawie polskiego prawa i podlega polityce ochrony prywatności przyjętej przez taki/ą podmiot/osobę.
 2. AttHost może przekazać dane osobowe podmiotom wskazanym w ust. 1, w przypadku gdy: (i) Klient wyrazi na to zgodę, (ii) wynika to z obowiązujących przepisów prawa, (iii) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usługi AttHost.
 3. Poza powyższymi dane osobowe Klientów są ujawniane upoważnionym przepisami prawa podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej.

§6. Prawa Klienta

 1. Klient, w każdym czasie ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych Klienta, AttHost zapewnia Klientowi możliwość ich aktualizacji, poprzez dokonanie zgłoszenia Administratorowi danych osobowych, bądź poprzez samodzielną przez Klienta aktualizację danych osobowych za pomocą Panelu Klienta.
 3. Klient w każdej chwili jest uprawniony do odwołania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i do żądania usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych osobowych Administratora danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta na jego żądanie, jeżeli Klient naruszył Umowę, obowiązujący Klienta regulamin, obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również po zaprzestaniu korzystania z Usługi AttHost jeżeli Klient wyraził na to zgodę lub jeżeli jest to niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych osobowych przez obowiązujące przepisy prawa.

§7. Informacje i postanowienia końcowe

 1. Klientowi, w każdej chwili może zwrócić się do AttHost z zapytaniem, czy AttHost wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a jeśli tak, to w jaki sposób, w jakim celu, itp.
 2. Dane, w tym dane adresowe, pod którymi Klient może kontaktować się z AttHost, znajdują się na następującej stronie internetowej https://atthost.pl/kontakt/.
 3. AttHost zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jednocześnie informuje, że prawa Klienta wynikające z Polityki nie zostaną ograniczone bez jego zgody.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki będą publikowane również na stronie internetowej Portalu.