Informacje prawne

Regulamin świadczenia usług AttHost (OWU)

Definicje

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Klient – korzystająca z Usługi AttHost, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi AttHost, na podstawie Umowy, którą zawarła z AttHost w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nie jest Konsumentem.

Konto Klienta – zasoby i uprawnienia Klienta, umożliwiające w szczególności zarządzanie Usługami AttHost lub Oprogramowaniem udostępnianym przez AttHost. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest przy użyciu poprawnego loginu i hasła za pośrednictwem Panelu Klienta.

Materiały – jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania z Usług AttHost.

Oprogramowanie – oprogramowanie, które zostało dostarczone przez AttHost Klientowi niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Klienta.

Regulamin lub OWU – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki AttHost i Klienta oraz inne dokumenty do których Regulamin wyraźnie odsyła.

Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta.

Panel Klienta – znajdująca się na stronie internetowej www.atthost.pl funkcjonalność umożliwiająca dostęp do Konta Klienta, w tym dokonywania przez Klienta zmian na Koncie Klienta.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a AttHost, której integralną część stanowi Regulamin.

Usługa AttHost – usługa świadczona przez AttHost dla Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu.

Specyfikacja Usługi – opis właściwości danej Usługi AttHost, w tym Okres abonamentowy, Okres testowy, moment rozpoczęcia świadczenia Usługi AttHost, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe.

Zawieszenie świadczenia Usługi AttHost – uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z Usługi AttHost świadczonej na rzecz Klienta.

Urządzenia AttHost – urządzenia teleinformatyczne AttHost przeznaczone do świadczenia Usług AttHost, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.

Okres testowy – Specyfikacja Usługi AttHost może przewidywać Okres testowy obejmujący okres w niej wskazany, w trakcie którego Klient nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Klienta z funkcjonalnością Usługi AttHost.

Okres abonamentowy – okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi AttHost.

Siła wyższa – zdarzenie niezależne od AttHost lub Klienta, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności AttHost lub Klient.

Niniejsze postanowienia mają zastosowanie odpowiednio do wszystkich Usług AttHost (ogólne postanowienia).

§1. Postanowienia wstępne.

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz Umowy.
 2. Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej AttHost, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu, a akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Klient podał dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym niezgodne ze stanem faktycznym, a działanie Klienta było zawinione, ponosi on wobec AttHost odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować AttHost o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Klienta.
 3. Przed złożeniem zamówienia AttHost udostępnia Klientowi Regulamin, Specyfikację Usługi, wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi AttHost.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez AttHost przyjęcia zamówienia na Usługę AttHost. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający elementy Umowy wybrane przez Klienta lub związane z daną Usługą AttHost, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi AttHost, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi AttHost. Do potwierdzenia w przypadku Klienta będącego Konsumentem dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi AttHost, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem.
 5. W przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Konsumentem (tylko w przypadku, gdy AttHost udostępnia możliwość zawierania umów przez telefon), bezpośrednio przed zawarciem Umowy AttHost przesyła Klientowi będącemu Konsumentem pocztą elektroniczną warunki zamówienia wybranej przez Klienta będącego Konsumentem Usługi AttHost, Regulamin oraz Specyfikację Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach danej Usługi AttHost. Do zawarcia Umowy z Klientem będącym Konsumentem dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem o zawarciu Umowy na warunkach przesłanych przez AttHost. Natomiast w przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Przedsiębiorcą do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą o zawarciu Umowy na warunkach przedstawionych przez AttHost w trakcie rozmowy telefonicznej.
 6. AttHost jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy: (i) AttHost uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, (ii) Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych pomimo wezwania AttHost. (iii) uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi AttHost w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług AttHost przez osoby trzecie.
 7. Klient, dla korzystania z Usługi AttHost, posługuje się autoryzowanym adresem e-mail, hasłem i loginem ustalonym podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim. Ponadto, niezwłocznie poinformować AttHost o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią i niezwłocznie poprzez wprowadzenie zmian w Panelu Klienta zmienić hasło do Konta Klienta. Klient dla bezpieczeństwa realizowanej Usługi AttHost jest zobowiązany co najmniej jeden raz na trzy miesiące dokonać zmiany hasła do Konta Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim.
 8. Usługi AttHost zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem uprzedniego ważnego zawarcia Umowy, oraz uiszczenia opłaty należnej z tytułu świadczenia danej Usługi AttHost.
 9. Strony uznają, że świadczenie Usługi AttHost rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi AttHost, który został udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy stanowi inaczej.
 10. Świadczenie Usługi AttHost obejmującej dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, AttHost na wyraźne żądanie Klienta będącego Konsumentem, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku Klient będący Konsumentem traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi AttHost, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi AttHost lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Klienta oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi obciąża Klienta.
 12. W celu zapewnienia świadczenia Usługi AttHost na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Klientowi najlepszych dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, AttHost zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi AttHost poprzez dokonanie aktualizacji Usług AttHost lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez AttHost, dostawcę Usługi AttHost lub producenta Oprogramowania. AttHost informuje Klienta o dokonaniu aktualizacji i/lub polepszeniu parametrów Usługi AttHost.

§2. Usługi i produkty stron trzecich.

 1. AttHost może udostępniać Klientowi warunki do korzystania z usług lub produktów, włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.
 2. Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi AttHost i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej AttHost z tytułu korzystania z Usługi AttHost, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji AttHost. Klientowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronie internetowej strony trzeciej, do której odsyła strona internetowa AttHost.

§3. Koszty i opłaty.

 1. Wysokość opłat za Usługi AttHost wskazana jest w cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie internetowej AttHost.
 2. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę AttHost przez cały okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczane są z góry za Okres abonamentowy wskazany w Specyfikacji Usługi.
 3. Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w formie określonej w ust. 4. i w terminie wskazanym przez AttHost w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez AttHost. Faktura zostanie udostępniona Klientowi po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty za Usługę AttHost.
 4. AttHost akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, szybki przelew internetowy.
 5. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
 6. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi AttHost. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących AttHost, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi AttHost.
 8.  Postanowienia ust.7 dotyczą jedynie Umów, w wykonaniu których Usługa jest w całości świadczona przez AttHost, bez udziału podmiotu trzeciego np. rejestratora domen. W przypadku skorzystania z oferty specjalnej pod nazwą „Domeny za darmo” zwrot uiszczonych opłat zostanie pomniejszony o kwotę poniesioną za rejestrację domeny, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§4. Odpowiedzialność i ograniczenia.

 1. AttHost ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi AttHost zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści regulaminów lub Umowy, odpowiedzialność AttHost ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej Usługi AttHost w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi AttHost trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi AttHost. Ograniczenie odpowiedzialności AttHost do wysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługę AttHost należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności AttHost opisane w niniejszym ustępie nie ma zastosowania wobec Klienta, który jest Konsumentem.
 3. Klient zapewnia, że korzystanie przez niego z Usług AttHost, Urządzeń AttHost, usług lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec AttHost w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez AttHost szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu AttHost. Zdanie poprzednie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem wprost i w przypadku określonym w zdaniu pierwszym Konsument jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez AttHost szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu AttHost, które zostały stwierdzone w prawomocnym orzeczeniu sądu, ostatecznej decyzji lub w ostatecznym stanowisku organu, który do rozstrzygnięcia sprawy został wybrany przez Konsumenta.
 4. Klient zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług AttHost, Urządzeń AttHost, usług lub produktów stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług AttHost, Urządzeń AttHost lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.
 5. W przypadku naruszeń, o których mowa w ust. 3 lub 4, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, AttHost jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia naruszenia lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia świadczenia Usługi AttHost. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia AttHost niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów.
 6. Przedsiębiorca zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń AttHost nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług AttHost, Urządzeń AttHost, usług lub produktów stron trzecich. Konsument zobowiązany jest dołożyć należytej staranności aby Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń AttHost nie zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług AttHost, Urządzeń AttHost, usług lub produktów stron trzecich.
 7. Klient zapewnia, że nie będzie używał Usługi AttHost, Urządzeń AttHost, usług lub produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń AttHost, Usług AttHost, usług lub produktów stron trzecich dla Klienta lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Urządzeń AttHost, Usług AttHost, usług lub produktów stron trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, AttHost, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usługi AttHost. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony AttHost i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez AttHost rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Klienta, AttHost jest uprawnione do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi AttHost, o czym niezwłocznie informuje Klienta.
 8. Klient nie może korzystać z nazwy AttHost, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących AttHost lub Usługi AttHost, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody AttHost.

§5. Czas obowiązywania Umowy.

 1. Umowa jest zawierana na okres wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę AttHost oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia.
 2. Na co najmniej 14 (czternaście) dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy AttHost przesyła Klientowi informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości przedłużenia realizacji Umowy na kolejny okres, zapewniając tym samym ciągłość świadczenia Usługi AttHost, na warunkach przedstawionych przez AttHost w propozycji przedłużenia realizacji Umowy. Do przedłużenia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta warunków zaproponowanych przez AttHost. Uiszczenie opłaty wynikającej z przedłużonej Umowy nie później niż na 7 (siedem) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej Umowy jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi AttHost. Jeżeli przed rozpoczęciem obowiązywania przedłużonej Umowy, w okolicznościach potwierdzenia przez Klienta warunków zaproponowanych przez AttHost na przedłużony okres realizacji Umowy, przy jednoczesnym braku zapłaty za przedłużony okres realizacji Umowy, przedłużoną Umowę uważa się za niezawartą, a bieżąca Umowa wygasa wraz z upływem Okresu abonamentowego.
 3. Każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Usługi AttHost o krótszym okresie obowiązywania Umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługę AttHost oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których Usługa jest świadczona przez AttHost, bez udziału podmiotu trzeciego, z którego usług AttHost korzysta w związku z zawartą z Klientem Umową. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej Usługi AttHost lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy. Postanowienia umów zawieranych przez Klienta ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia AttHost, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.
 4. Na zasadach określonych w ust. 3 AttHost ma prawo wypowiedzieć Umowę Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, to jest gdy: (i) AttHost zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy, (ii) świadczenie Usługi AttHost stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych; (iii) wobec AttHost zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub AttHost zostanie postawiona w stan likwidacji, (iv) w sytuacji braku uiszczenia przez Klienta opłaty za świadczenie Usługi, pomimo uprzedniego wezwania przez AttHost do uiszczenia należności.
 5. W przypadku naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub Umowy, strona może, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. Postanowienie o braku prawa do zwrotu świadczenia nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi AttHost.
 6. AttHost jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechana naruszeń w sytuacji, gdy: (i) Usługi AttHost są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług AttHost przez osoby trzecie, na przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub phishing, (ii) Klient podał w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, o czym AttHost powzięło wiadomość po zawarciu Umowy.
 7. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Konta Klienta, Materiałów oraz poczty elektronicznej, które są usuwane.

§6. Odstąpienie od Umowy.

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić również w formie określonej w Załączniku nr 2 do Umowy.

§7. Ochrona danych osobowych oraz prywatność.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest AttHost. AttHost na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi AttHost oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi AttHost, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Klient za pośrednictwem AttHost, jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Klienta z Usługi AttHost.
 2. AttHost oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

§8. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi AttHost, Klient może złożyć reklamację, która powinna zawierać: (i) wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, w tym jego adres mailowy, (ii) wskazanie nazwy i typu Usługi AttHost, której reklamacja dotyczy, (iii) przedmiot reklamacji, (iv) okoliczności uzasadniające reklamację, (v) wskazanie żądania.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres AttHost wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez AttHost jako adres do kontaktu.
 3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 1, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, a w przypadku uzupełnia braków przez Klienta, od dnia uzupełnienia i doręczenia.
 4. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zgodnie z wnioskiem Klienta nie wymaga uzasadnienia.

§9. Postanowienia końcowe.

 1. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba AttHost. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawanie spraw z zakresu zawartej Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby AttHost. Zdanie poprzednie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 3. AttHost zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług AttHost oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej AttHost.
 6. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią.
 7. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 6. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi AttHost, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi AttHost.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie e-faktury (plik .pdf wysłany e-mailem), a Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisów.
 9. W zakresie praw i obowiązków AttHost oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
 10. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 11. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich, m.in. do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, oraz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich.

Załączniki:

Nazwa załącznika: Data rozpoczęcia Data zakończenia Regulamin
Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy 11.03.2015 r. do odwołania Czytaj więcej
Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy 11.03.2015 r. do odwołania Czytaj więcej