Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Pokochaj AttHost””

Definicje: 

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy oferty specjalnej pod nazwą „Pokochaj Atthost”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma regulamin Usługi Hostingu dostępny pod adresem: https://atthost.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-hostingu/

W przypadku kolizji postanowień z Regulaminem Usługi Hostingu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu oferty specjalnej pod nazwą „Pokochaj Atthost”. Zdanie poprzedzające dotyczy Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu oferty specjalnej będą bardziej korzystne, niż postanowienia w/w Regulaminów.

Oferta specjalna – oferta skierowana jest do Klientów, którzy we wskazanym czasie dokonają rejestracji usługi hostingu

 Umowa – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 Rejestracja hostingu – zawarcie umowy o świadczenie usługi hostingu.

Czas trwania Oferty specjalnej – oferta specjalna obowiązuje od 12.02.2024 roku do 18.02.2024 roku

Cennik Usługi hostingu – cennik hostingu dostępny pod linkiem https://atthost.pl/hosting/

Cena regularna – cena produktu obowiązująca w ofercie Atthost poza okresami promocji.

 

Postanowienia regulaminu

 

§1. Zasady Oferty specjalnej.

 1. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do rejestracji usługi hostingu w cenie o 30% niższej od ceny regularnej. Ceny regularne i zarazem najniższe sprzed 30 dni są przedstawione w panelu na stronie pod adresem: https://atthost.pl/hosting/.

 1. Celem skorzystania z promocji o której mowa w §1. pkt. 1 należy w koszyku podać kod rabatowy XOXO.

 2. Kod rabatowy ważny jest przy rejestracji usługi na 12 miesięcy.

§2. Ochrona danych osobowych

 1. Atthost informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w celu oferty specjalnej. W związku z realizacją oferty specjalnej Atthost przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w ofercie specjalnej, w tym w związku z wykonywaniem praw lub obowiązków Uczestników, a po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym.

 1. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe Uczestników (w zakresie wskazanym w pkt. §2 pkt.1) będą przetwarzane w czasie trwania oferty specjalnej, w celu związanym z przystąpieniem do niego, wykonania praw i obowiązków związanych z ofertą specjalną, a następnie w okresie archiwizacji.

 1. Podstawę prawną przetwarzania informacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu przeprowadzenia promocji zgodnie z postanowieniami regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy będzie mieć to zastosowanie do postępowania reklamacyjnego dotyczącego oferty lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli przystąpić do zawarcia umowy.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisów prawa lub umowy o powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu, przetwarzaniu danych profilowaniu.

 1. Administrator danych osobowych co do zasady nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 1. Osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich sprostowania w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością, w przypadkach przewidzianych prawem ma prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto w przypadkach prawem przewidzianych, osoba ta może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 1. W celu realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem wysyłając swoje żądanie bądź zapytanie na adres e-mail lub adres siedziby. Ponadto w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§3. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady oferty „Pokochaj Atthost”. Materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

 1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 1. Oferta nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Oferty mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.