Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2023”

I Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.

Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2023”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma:

a) Regulamin Usługi Certyfikaty SSL, dostępny na stronie AttHost pod adresem:
https://atthost.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-certyfikat-ssl/

b) Regulamin Usługi Hostingu dostępny pod adresem:
https://atthost.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-hostingu/

W przypadku kolizji postanowień z Regulaminem Usługi Certyfikatu SSL oraz Regulaminem Usługi Hostingu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu oferty specjalnej pod nazwą „Black Friday 2023”. Zdanie poprzedzające dotyczy Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu oferty specjalnej będą bardziej korzystne, niż postanowienia w/w Regulaminów.

Oferta specjalna – oferta skierowana jest do Klientów, którzy we wskazanym czasie dokonają zakupu certyfikatu COMODO POSITIVE SSL lub zarejestrują/przedłużą usługę hostingu

Umowa – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Odnowienie hostingu – zawarcie umowy przedłużenia usługi hostingu.

Czas trwania Oferty specjalnej – oferta specjalna obowiązuje w dniu 24 listopada 2023 r.

Cennik Usługi certyfikaty SSL – cennik certyfikatów dostępny  pod linkiem  https://atthost.pl/certyfikaty-ssl/

Cennik Usługi hostingu – cennik hostingu dostępny pod linkiem https://atthost.pl/hosting/

Cena regularna – cena produktu obowiązująca w ofercie Atthost poza okresami promocji.

II Postanowienia regulaminu

§1. Zasady Oferty specjalnej.

 1. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony do:

a) zakupu Certyfikatu SSL – Comodo Positive SSL w cenie niższej o 70%, niż cena regularna, tj.  w cenie 32,70 zł. Cena regularna wynosi 109 zł, natomiast najniższa cena sprzed 30 dni wynosi 54.50 zł. Odnowienie przedmiotowego certyfikatu nie stanowi przedmiotu Oferty Specjalnej.

b) rejestracji usługi hostingu w cenie niższej o 30% niższej od ceny regularnej. Ceny regularne i zarazem najniższe sprzed 30 dni są przedstawione w panelu na stronie pod adresem: https://atthost.pl/hosting/.

c) przedłużenia usługi hostingu. Czas przedłużenia zależy od wybranego okresu ważności usługi i wynosi:

 • 3mc – 1 mc gratis,
 • 6mc – 2 mc gratis,
 • 12mcy – 4 mc gratis

Odnowienie hostingu następuje tylko w formie wynikającej z aktualnej oferty Atthost. W celu skorzystania z tej oferty należy przedłużyć hosting samodzielnie z poziomu Panelu Klienta.

 1. Celem skorzystania z promocji o której mowa w §1. pkt. 1 lit. a), b) należy wpisać w koszyku kod rabatowy BLACKFRIDAY23
 2. Atthost ma prawo odwołania oferty specjalnej po wyczerpaniu puli dostępnych w cenie promocyjnej certyfikatów. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.
 3. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w rejestracji Certyfikatu SSL jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§2. Ochrona danych osobowych

 1. Atthost informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w celu oferty specjalnej. W związku z realizacją oferty specjalnej Atthost przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w ofercie specjalnej, w tym w związku z wykonywaniem praw lub obowiązków Uczestników, a po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym.
 2. Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe Uczestników (w zakresie wskazanym w pkt. §2 pkt.1) będą przetwarzane w czasie trwania oferty specjalnej, w celu związanym z przystąpieniem do niego, wykonania praw i obowiązków związanych z ofertą specjalną, a następnie w okresie archiwizacji.
 3. Podstawę prawną przetwarzania informacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu przeprowadzenia promocji zgodnie z postanowieniami regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy będzie mieć to zastosowanie do postępowania reklamacyjnego dotyczącego oferty lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli przystąpić do zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisów prawa lub umowy o powierzenie przetwarzania danych
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu, przetwarzaniu danych profilowaniu.
 7. Administrator danych osobowych co do zasady nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 8. Osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich sprostowania w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością, w przypadkach przewidzianych prawem ma prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto w przypadkach prawem przewidzianych, osoba ta może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 9. W celu realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem wysyłając swoje żądanie bądź zapytanie na adres e-mail lub adres siedziby. Ponadto w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§3. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady oferty „Black Friday 2023”. Materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Oferta nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Oferty mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.