Informacje prawne

Klauzula informacyjna – zamówienie usługi

  1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie realizacji sprzedaży towaru zakupionego na stronie atthost.pl.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie sprzedaży.
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: dostawcy usług nazw domen, dostawcy usług certyfikatów SSL, podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, podmioty partnerskie należące do grupy kapitałowej Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie prowadzony proces sprzedaży (świadczenia usługi), okres uprawnień konsumenckich oraz okres wynikający z obowiązków księgowych nałożonych przez obecnie obowiązujące przepisy, tj. do 6 lat od zakończenia świadczenia usługi.