Informacje prawne

Klauzula informacyjna – zamówienie usługi

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, REGON: 360176289, NIP: 7743221825.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja wykonania umowy oraz podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia, prowadzenie marketingu, ksiąg rachunkowych, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) wyrażona dla jednego lub więcej celów lub art. 6 ust. 1 lit. B RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. F RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), art. 6 ust. 1 lit. C RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
 4. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem https://atthost.pl/regulaminy/informacja-o-srodkach-ochrony-danych-w-ramach-uslug-hostingu/.
 5. AttHost – jako firma hostingowa – jest również podmiotem przetwarzającym powierzone mu dane osobowe. Administratorami tychże danych pozostają nasi Usługobiorcy. Więcej szczegółów na temat powierzenia przetwarzania danych zawiera umowa, która jest udostępniona w Panelu Klienta.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli odbywało się ono na tej podstawie. Ponadto przysługuje prawo do:
  1. Dostępu do danych – art. 15 RODO.
  2. Sprostowania i uzupełnienia danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcia danych – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO.
  5. Przenoszenia danych – art. 20 RODO.
  6. Wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli przystąpić do zawarcia umowy.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisów prawa lub umowy o powierzenie przetwarzania danych następującym kategoriom odbiorców: dostawcy usług nazw domen, dostawcy usług certyfikatów SSL, podmioty przetwarzające dane na zlecenie lub upoważnione przez Administratora – np. kancelarie prawne, biura księgowe, banki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, przedsiębiorcy pocztowi, podmioty partnerskie należące do grupy kapitałowej Administratora, pracownicy Administratora, a także: organom uprawnionym, między innymi: organom sądowym, prokuraturom, NASK, CBA, Urzędom Skarbowym.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu, profilowaniu.
 10. Administrator danych osobowych co do zasady nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oprócz niżej opisanych wyjątków:
  1. Przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić jedynie w sytuacji, w której Usługobiorca zamówi usługę wymagającą przekazania jego danych do państwa trzeciego, czyli: usługę rejestracji domeny internetowej, której rejestr jest obsługiwany przez podmiot mający siedzibę na takim terytorium lub certyfikatu SSL obsługiwanego również przez podmiot mający siedzibę poza EOG.
  2. Sprostowania i uzupełnienia danych – art. 16 RODO.
  3. Dane, o którym mowa powyżej będą przekazywane na podstawie i w kolejności wskazanej w rozdziale V RODO, czyli: na podstawie decyzji KE stwierdzającej, że państwo trzecie lub organizacja zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych, Administrator zapewnił odpowiednie zabezpieczenia i upewnił się, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej np. klauzule informacyjne akceptowane przez KE lub kiedy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i zrealizowanie indywidualnie zamówionej usługi, na mocy art 49 RODO.
  4. Więcej informacji na temat siedziby Rejestratorów domen można uzyskać pod adresem https://www.iana.org/domains.
  5. Więcej informacji na temat siedziby podmiotów dostarczających certyfikaty SSL można uzyska pod adresem https://www.gogetssl.com/sslcerts/.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie prowadzony proces świadczenia usługi, okres uprawnień konsumenckich oraz okres wynikający z obowiązków księgowych nałożonych przez obecnie obowiązujące przepisy, tj. maksymalnie do 6 lat od zakończenia świadczenia usługi lub do momentu wycofania zgody, jeżeli były na jej podstawie przetwarzane.

W celu realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem wysyłając swoje żądanie bądź zapytanie na adres e-mail lub adres siedziby. Ponadto w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).