Informacje prawne

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) AttHost Spółka z o.o. informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych.

 1. Administratorem danych osobowych jest AttHost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35 lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000480647, numer telefonu 48 24 24 24 000, adres e-mail biuro@atthost.pl.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi.
 3. Podstawą prawną z przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit A RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez czynność potwierdzająca, tj. kontynuowanie rozmowy telefonicznej (dla połączeń przychodzących) lub art. 6 ust. 1 lit B RODO, tj. realizacja umowy lub dążenie do jej zawarcia (dla połączeń wychodzących) oraz art. 6 ust. 1 lit. D RODO, tj. zapewnienie ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i art. 6 ust. 1 lit. F, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione ustawowo np. organy Policji, NASK, Sądy, ZUS, US, UODO, PIP oraz podmiot przetwarzający ClaudeICT Poland Sp. z o.o..
 5. Dane przetwarzane w związku z nagrywaniem rozmów będą przechowywane przez okres:
  1. 30 dni od dnia nagrania,
  2. wycofania zgody,
  3. wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód w postępowaniu (np. sądowym), wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane, które będą przetwarzane w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych to: głos, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane, które zostaną przekazane w toku rozmowy.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  2. prostowania (poprawiania) swoich danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. usunięcia danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienie sprzeciwu
 10. Posiadają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia nie jest obowiązkowe, ale może wiązać się z odmową jego realizacji.