Informacje prawne

Regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Gorąca promocja na upalne lato w AttHost”

Definicje:

AttHost – Atthost sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531899, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł ,REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem oferty specjalnej pod nazwą „Super last minute dla prawdziwie oszczędnych”.

Regulamin – niniejszy regulamin oferty specjalnej pod nazwą „Super last minute dla prawdziwe oszczędnych”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku  sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami, o ile postanowienia Regulaminu są bardziej korzystne niż postanowienia Regulaminu Ogólnych Warunków Umów.

Oferta specjalna –  dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta AttHost, o której mowa w pkt II Regulaminu.

Umowa –  (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Czas trwania Oferty specjalnej – okres począwszy od 09.08.2015 r do wykupienia pierwszych 15 kont Planu Professional, pierwszych 10 kont Planu Business, pierwszych 5 kont Planu Enterprise lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Oferty specjalnej lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy AttHost, a Klientem Umowy jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

Postanowienia regulaminu

§1. Zasady Oferty specjalnej.

 1. Oferta specjalna skierowana jest wyłącznie do pierwszych 15 Klientów AttHost, którzy zawarli umowę z AttHost na Plan hostingowy Proffesional, pierwszych 10 Klientów AttHost, którzy zawarli umowę z AttHost na Plan hostingowy Business i pierwszych 5 Klientów AttHost, którzy zawarli umowę z AttHost na Plan hostingowy Enterprise oraz opłacili ją na okres co najmniej 12 miesięcy, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient Oferty specjalnej jest uprawniony za pośrednictwem AttHost do otrzymania dodatkowych miesięcy ważności hostingu w zależności od zawartej uprzednio umowy, o której mowa w ust. 1, gdzie Klientowi przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie dodatkowych miesięcy ważności hostingu, z realizacją od dnia następnego po dniu zakończenia realizacji opłaconego okresu, o których mowa w ust. 1, który dla Planów hostingowych przedstawia się następująco:
  1. Plan Professional – dodatkowych 6 miesięcy
  2. Plan Business – dodatkowe 4 miesiące
  3. Plan Enterprise – dodatkowe 2 miesiące
 3. Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulamin Ogólnych Warunków. Zamówienie każdego z powyższych Planów liczone jest od dnia zamówienia usługi przez Klienta. Dodatkowe miesiące zostaną przyznane w przeciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

§2. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno – technicznych. Do zamówień na usługi złożonych przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej www.atthost.pl.
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu (Dz .U. Nr 68, poz 341 ). ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Warunki Oferty specjalnej nie łączą się się z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, Programem Partnerskim itp. chyba że Organizator postanowi inaczej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.