Informacje prawne

Regulamin dotyczący aktu o usługach cyfrowych

I Punkt Kontaktowy

   1. Zgodnie z przepisami wynikającymi z Aktu o Usługach Cyfrowych wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który możne służyć́ do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się̨ pod adresem e-mail kontakt-dsa@atthost.pl
   2. Komunikacja możne być́ prowadzona w języku polskim lub angielskim.

II Treści użytkownika

   1. Jako firma hostingowa umożliwiamy naszym Klientom zamieszczanie własnych treści. W związku z powyższym za Treści Użytkownika uznawane są wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub udostępnione przez Klienta w ramach korzystania z naszych usług.
   2. Atthost oświadcza, iż nie ingeruje w treści publikowane przez swoich Klientów, jednak we wskazanych w Regulaminie przypadkach może doprowadzić do ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu.

III Treści użytkownika niedopuszczalne

   1. Klient nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które są nielegalne w rozumieniu Aktu o Usługach cyfrowych (DSA) lub są w inny sposób niezgodne z regulaminami Atthost, co oznacza, że nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:
     1. mogą być szkodliwe dla małoletnich,
     2. traktują o przemocy seksualnej, torturach, promują nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz są powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego,
     3. nawołują̨ do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt lub pochwalają̨ taką przemoc,
     4. zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka,
     5. naruszają prywatność,
     6. naruszają bezpieczeństwo publiczne,
     7. ingerują w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej,
     8. promują nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami,
     9. wskazują metody powodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług AttHost, Urządzeń AttHost lub funkcjonowania sieci
     10. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
     11. służą̨ prowadzeniu działań́ zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników,
     12. propagują̨ jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
     13. zawierają̨ treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również̇ noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
     14. zniesławiają̨ lub znieważają̨ jakąkolwiek osobę̨ trzecią,
     15. zawierają̨ wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
     16. naruszają prawa autorskie i podobne.
   2. Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, Atthost zastrzega sobie możliwość oceny czy publikowany tekst stanowi treść niedopuszczalną.

IV Moderacja treści użytkownika

   1. Atthost nie ingeruje w brzmienie Treści Użytkownika, jednak we wskazanych przypadkach może je usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
   2. Atthost w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez naszych Klientów. Weryfikacja przebiega w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Atthost oświadcza, iż nie ma obowiązku uprzedniego weryfikowania Treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania tychże Treści.
   3. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść ta może zostać zablokowana i stać się̨ niewidoczna dla innych Użytkowników, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu.
   4. Atthost w przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika niezwłocznie powiadamia o tym autora Treści, podjąć uzasadnienie dla swojej decyzji.
   5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika niezgodnych z niniejszym regulaminem, autor, który je zamieścił może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w paragrafie VII.
   6. Atthost oświadcza, iż odwołania nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V Zgłoszenia nielegalnych treści

   1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą̨ naruszać́ Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia możne zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Atthost. Zgłoszenie naruszenia możne nastąpić́:
     1. drogą e-mailową, na adres kontakt-dsa@atthost.pl,
     2. poprzez formularz kontaktowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
   2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
     1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają̨, że Treści Użytkownika są̨ niezgodne z Regulaminem;
     2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika.
     3. imię̨ i nazwisko lub nazwę̨ oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
     4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są̨ prawidłowe i kompletne.
   3. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Atthost możne zwrócić się̨ do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wezwania, zgłoszenie pozostawia się̨ bez rozpoznania.
   4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Atthost nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Atthost oświadcza, iż przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Atthost w celu weryfikacji Treści Użytkownika ma prawo żądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają̨.
   5. W trakcie dokonywania weryfikacji Atthost jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się̨ niewidoczne dla innych Użytkowników.
   6. Po dokonaniu weryfikacji Atthost możne trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać́, że nie naruszają̨ Regulaminu. Jeżeli Treści użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się̨, że nie naruszają̨ Regulaminu, Atthost niezwłocznie je przywraca oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
   7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Atthost niezwłocznie powiadamia o tym Zgłaszającego i Autora Treści Użytkownika podlegających zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
   8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści użytkownika Autor, który zamieścił te Treści, lub zgłaszający mogą̨ złożyć́ odwołanie na zasadachopisanych w §VII.
   9. Atthost zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą̨ rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści użytkownika będzie odpowiadał personel Atthost.  

VI Sankcje za publikacje niedozwolonych Treści użytkownika

   1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Atthost możne:
     1. dokonać blokady konta Użytkownika,
     2. trwale usunąć konto Użytkownika,
     3. zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu,
     4. trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
   2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się̨ Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają̨ niezależne od innych działań́, jakie możne podjąć́ Atthost w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usuniecie Treści Użytkownika.
   3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Atthost działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
   4. Blokada konta użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu możne nastąpić́ na okres od 1 do 21 dni. Po upływie przewidzianego okresu Atthost zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności, które zostały zawieszone.  
   5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, możne złożyć́ odwołanie na zasadach opisanych w §VII.
   6. Atthost zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą̨ rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.

VII Procedura odwoławcza

  1. W przypadku, gdy:
    1. Atthost nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej,
    2. treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
    3. Atthost zastosował wobec użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta użytkownika itp.).

Użytkownik, który opublikował Treści użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści użytkownika do weryfikacji, możne złożyć́ odwołanie.

 

 1. Każda decyzja Atthost związana z Treściami użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Atthost otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać́ wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  1. wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści użytkownika, oraz w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania,
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego użytkownika lub osobę̨ trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Atthost oraz gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków,
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się̨ decyzja oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się̨ dane Treści użytkownika za niedozwolone,
  5. jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się̨ od decyzji,
 2. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
   1. na adres elektroniczny kontakt-dsa@atthost.pl,
   2. za pomocą̨ formularza kontaktowego,
   3. na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Atthost.
 3. Odwołanie powinno zawierać́:
   1. imię̨ i nazwisko (ewentualnie firmę̨) odwołującego,
   2. dane kontaktowe,
   3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Atthost była błędna i powinna zostać́ zmieniona.
 4. Po otrzymaniu odwołania Atthost niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — droga elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Odwołania są̨ rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia złożenia odwołania.

VIII Postanowienia końcowe

  1. Jeżeli Atthost poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez użytkownika – jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Atthost o udostepnienie danych użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postepowań́ cywilnych lub karnych.
  2. Atthost nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem, że:
   1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń́ odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą̨ o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach użytkownika; lub
   2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość́.
  3. Atthost zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
   1. zmiana warunków świadczenia Usług;
   2. konieczność́ dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
   3. konieczność́ dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sadu lub organu państwowego;
   4. konieczność́ spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Atthost;
   5. zmiany redakcyjne.
  4. Zmiany Regulaminu są̨ publikowane na stronie internatowej Atthost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy/.
  5. Zmiany Regulaminu zaczynają̨ obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż̇ po upływie 3 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
  6. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę̨, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika. 

Załączniki do pobrania
Wzór formularza zgłoszenia naruszenia dotyczące treści użytkownika