Regulamin ofert specjalnych pod nazwą „Wakacje z AttHost”

I Definicje

 1. AttHost – Atthost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480647, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł opłaconym w całości, REGON: 360176289, NIP: 7743221825, będący organizatorem akcji pod nazwą „Wakacje z AttHost”
 2. Regulamin – niniejszy regulamin ofert specjalnych pod nazwą „Wakacje z AttHost”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Ogólnych Warunków Umów, dostępny na stronie AttHost pod adresem https://atthost.pl/regulaminy. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Ogólnych Warunków Umów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 3. Oferta specjalna 2+1 – oferta jest kierowana do nowych i obecnych Klientów Atthost. Polega na tym, że zlecając nam rejestrację dwóch domen – trzecią otrzymujesz gratis. Akcja tyczy się jedynie domen.pl
 4. Oferta specjalna spersonalizowana – oferta skierowana jest do Klienta, który uprzednio wypełni wskazany przez nas formularz. formularz. Na jego podstawie Atthost udostępni indywidualny, skonkretyzowany kod rabatowy. W ramach oferty specjalnej Atthost może udostępnić Klientowi:
  • kod rabatowy na hosting,
  • kod rabatowy na certyfikat.
 5. Umowa – (zwana dalej również Zamówieniem) – umowa na świadczenie usług przez AttHost na rzecz Klienta na warunkach określonych w Ofercie specjalnej. Uzyskane przez Klienta korzyści związane z zawartą Umową nie podlegają zamianie na inne usługi bądź świadczenia AttHost, w tym wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Czas trwania oferty specjalnej i oferty specjalnej spersonalizowanej – okres począwszy od dnia 25 lipca 2023 r. od godz. 00:00 do 6 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59 z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec skróceniu, co zostanie ogłoszone na profilu firmy AttHost portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/atthost.
 7. Cena promocyjna – cena obowiązująca w czasie trwania promocji za usługę nią objętą – cena wybranej usługi hostingu lub certyfikatu, która stanie się aktualna po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu promocji – niższa niż regularna.
 8. Indywidualny kod rabatowy – ciąg znaków po wpisaniu i akceptacji których Klient ma dostęp do zakupu usługi hostingu lub certyfikatu po cenie promocyjnej. Kod rabatowy zostanie udostępniony w oparciu o zamówienie, które skonkretyzuje Klient na podstawie wypełnionego formularza.
 9. Formularz – dokument, którego wypełnienie skutkuje uzyskaniem kodu rabatowego na usługę hostingu lub certyfikatu.

II Zasady Oferty specjalnej

 1. W ramach oferty specjalnej 2+1 każda osoba, która nabędzie dwie domeny w ramach jednej transakcji – trzecią otrzyma za darmo. Oferta specjalna 2+1:
  • jest kierowana do nowych i obecnych Klientów Attthost,
  • polega na darmowej rejestracji jednej domeny przy zakupie dwóch innych w cenach regularnych,
  • oferta dotyczy tylko dostępnych domen .pl,
  • każdy Klient może skorzystać z oferty tylko jeden raz.
  • darmowa rejestracja domeny .pl moliwa będzie po złozeniu i opłaceniu zamówienia na dwie domeny .pl
 2. W ramach oferty specjalnej spersonalizowanej każda osoba, która wypełni formularz otrzyma kod rabatowy, który umożliwi zakup usług z określonym procentowym rabatem
  Oferta specjalna spersonalizowana:
  • jest kierowana do nowych i obecnych Klientów Atthost,
  • polega na otrzymaniu indywidualnego kodu rabatowego na dowolnie wybrany hosting lub certyfikat,
  • warunkiem uzyskania kodu jest wypełnienie formularza. Na podstawie podanych w nim danych dostosujemy przeznaczenie kodu w oparciu o zamówienie, które skonkretyzuje Klient,
  • Atthost zastrzega sobie wybór przeznaczenia kodu (na hosting lub certyfikat), decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna, nie służy od niej odwołanie,
  • kod rabatowy zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w formularzu. Zniżka będzie naliczana w koszyku po wpisaniu i aktywacji kodu. Klient w miejscu reklamowania promocji (w mailu będącym odpowiedzią na formularz, koszyku) będzie miał możliwość zapoznać się z najniższą cena obowiązująca w ciągu ostatnich 30 dni oraz ceną promocyjną,
  • każdy Klient może skorzystać z oferty tylko jeden raz,
  • kod rabatowy ważny jest przy rejestracji usługi na conajmniej 12 miesięcy.
 3. Oferta specjalna 2+1 i oferta specjalna spersonalizowana łączą się, natomiast Klient ma możliwość jednorazowego skorzystania z promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności w sprawach dotyczących wypowiedzenia, odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego zastosowanie mają: regulamin świadczenia usług Atthost, regulamin hostingu, regulamin domen, regulamin usługi certyfikaty SSL dostępne pod adresem: https://atthost.pl/regulaminy/.
 5. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania czynności rejestracji nazwy domeny i certyfikatu Atthost zawiera umowę w imieniu Abonenta z Rejestratorem. Niniejsza Umowa o pośredniczenie w rejestracji domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

III Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania Oferty specjalnej, w szczególności z przyczyn organizacyjno- technicznych. Do zamówień złożonych na usługi przed dokonaną zmianą zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
 2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na serwisie społecznościowym Facebook. 
 3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. Zdanie pierwsze nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.