[{"name":"Zostali\u015bmy cz\u0142onkiem RIPE NCC","content":"Uprzejmie informujemy, \u017ce AttHost sta\u0142 si\u0119 cz\u0142onkiem RIPE Network Coordination Centre uzyskuj\u0105c status Local Internet Registry. RIPE NCC jest jednym z podmiot\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 rozwojem infrastruktury sieci Internet na \u015bwiecie. Dzi\u0119ki uzyskaniu statusu LIR otrzymali\u015bmy w\u0142asn\u0105, niezale\u017cn\u0105 adresacj\u0119 IPv4 oraz IPv6. B\u0119dziemy mogli lepiej poradzi\u0107 sobie z problemem wyczerpuj\u0105cej si\u0119 adresacji IPv4 na oraz rozpocz\u0105\u0107 wdro\u017cenie adresacji IPv6 we wszystkich oferowanych przez nas us\u0142ugach.","date":"18 kwietnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/zostalismy-czlonkiem-ripe-ncc\/"},{"name":"Migracja szkieletu sieci na 20Gb\/s","content":"Z uwagi na dynamiczny rozw\u00f3j naszej firmy oraz wychodz\u0105c na przeciw rosn\u0105cym oczekiwaniom naszych klient\u00f3w, przed chwil\u0105 zako\u0144czyli\u015bmy prace polegaj\u0105ce na wymianie urz\u0105dze\u0144 obs\u0142uguj\u0105cych nasz\u0105 sie\u0107 wewn\u0119trzn\u0105. Wszystkie urz\u0105dzenia zapewniaj\u0105 pe\u0142n\u0105 redundancj\u0119. Przepustowo\u015b\u0107 sieci szkieletowej zosta\u0142a zwi\u0119kszona do 20Gb\/s.","date":"10 kwietnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/migracja-szkieletu-sieci-na-20gbs\/"},{"name":"Wdro\u017cenie PHP 7.2","content":"Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu prac technicznych, maj\u0105cych na celu\u00a0wdro\u017cenie najnowszej dost\u0119pnej wersji PHP - 7.2.","date":"27 lutego 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-php-7-2\/"},{"name":"Nowy system autoinstalator\u00f3w","content":"

Zako\u0144czone zosta\u0142y prace nad wdro\u017ceniem nowego systemu autoinstalator\u00f3w system\u00f3w CMS. <\/p>\r\n

Od chwili obecnej wszystkie najnowsze wersje aplikacji, dost\u0119pne b\u0119d\u0105 w ci\u0105gu kilku dni od daty ich premiery.<\/p>","date":"13 pa\u017adziernika 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowy-system-autoinstalatorow\/"},{"name":"Obs\u0142ugujemy protok\u00f3\u0142 DKIM","content":"

Od dnia dzisiejszego w pe\u0142ni obs\u0142ugujemy protok\u00f3\u0142 DKIM (DomainKeys Identified Mail).<\/p>\r\n\r\n

Po w\u0142\u0105czeniu DKIM (opcja dost\u0119pna z poziomu panelu klienta -> zak\u0142adka Domeny) ka\u017cda wiadomo\u015b\u0107 e-mail wychodz\u0105ca z serwera b\u0119dzie podpisywana cyfrowym podpisem. <\/p>\r\n\r\n

W efekcie uzyskamy uwierzytelnienie poczty, czyli potwierdzenie, \u017ce wiadomo\u015b\u0107 faktycznie zosta\u0142a wys\u0142ana z serwera AttHost, jej tre\u015b\u0107 nie zosta\u0142a zmodyfikowana, jak r\u00f3wnie\u017c nikt nie podszywa si\u0119 pod nadawc\u0119. Co wi\u0119cej w\u0142\u0105czenie DKIM spowoduje zmniejszenie ryzyka zaklasyfikowania wiadomo\u015bci jako SPAM.<\/p>","date":"19 wrze\u015bnia 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/obslugujemy-protokol-dkim\/"}]