[{"name":"Domeny przerwa techniczna","content":"W zwi\u0105zku z pracami technicznymi zaplanowanymi przez naszego partnera informujemy, \u017ce w dniach 8 - 10 czerwca, nie b\u0119dzie mo\u017cliwe wykonywanie \u017cadnych operacji na domenach. Prosimy o odpowiednie zaplanowanie prac, tak aby w podanym okresie czasu nie by\u0142o konieczno\u015bci wykonywania zmian serwer\u00f3w DNS. Prosimy r\u00f3wnie\u017c o zwr\u00f3cenie uwagi na daty wyga\u015bni\u0119cia domen. Domeny wygasaj\u0105ce w czasie niedost\u0119pno\u015bci us\u0142ug naszego partnera przejd\u0105 do okresu kwarantanny zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cym cennikiem. W zwi\u0105zku z tym - bardzo prosimy o odnowienie domen kt\u00f3rych czas wa\u017cno\u015bci up\u0142ywa w dniach 8 - 11 czerwca odpowiednio wcze\u015bniej.\r\n\r\nBardzo przepraszamy za utrudnienia.","date":"4 czerwca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/domeny-przerwa-techniczna\/"},{"name":"Zostali\u015bmy cz\u0142onkiem RIPE NCC","content":"Uprzejmie informujemy, \u017ce AttHost sta\u0142 si\u0119 cz\u0142onkiem RIPE Network Coordination Centre uzyskuj\u0105c status Local Internet Registry. RIPE NCC jest jednym z podmiot\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 rozwojem infrastruktury sieci Internet na \u015bwiecie. Dzi\u0119ki uzyskaniu statusu LIR otrzymali\u015bmy w\u0142asn\u0105, niezale\u017cn\u0105 adresacj\u0119 IPv4 oraz IPv6. B\u0119dziemy mogli lepiej poradzi\u0107 sobie z problemem wyczerpuj\u0105cej si\u0119 adresacji IPv4 na oraz rozpocz\u0105\u0107 wdro\u017cenie adresacji IPv6 we wszystkich oferowanych przez nas us\u0142ugach.","date":"18 kwietnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/zostalismy-czlonkiem-ripe-ncc\/"},{"name":"Migracja szkieletu sieci na 20Gb\/s","content":"Z uwagi na dynamiczny rozw\u00f3j naszej firmy oraz wychodz\u0105c na przeciw rosn\u0105cym oczekiwaniom naszych klient\u00f3w, przed chwil\u0105 zako\u0144czyli\u015bmy prace polegaj\u0105ce na wymianie urz\u0105dze\u0144 obs\u0142uguj\u0105cych nasz\u0105 sie\u0107 wewn\u0119trzn\u0105. Wszystkie urz\u0105dzenia zapewniaj\u0105 pe\u0142n\u0105 redundancj\u0119. Przepustowo\u015b\u0107 sieci szkieletowej zosta\u0142a zwi\u0119kszona do 20Gb\/s.","date":"10 kwietnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/migracja-szkieletu-sieci-na-20gbs\/"},{"name":"Wdro\u017cenie PHP 7.2","content":"Uprzejmie informujemy o zako\u0144czeniu prac technicznych, maj\u0105cych na celu\u00a0wdro\u017cenie najnowszej dost\u0119pnej wersji PHP - 7.2.","date":"27 lutego 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-php-7-2\/"},{"name":"Nowy system autoinstalator\u00f3w","content":"

Zako\u0144czone zosta\u0142y prace nad wdro\u017ceniem nowego systemu autoinstalator\u00f3w system\u00f3w CMS. <\/p>\r\n

Od chwili obecnej wszystkie najnowsze wersje aplikacji, dost\u0119pne b\u0119d\u0105 w ci\u0105gu kilku dni od daty ich premiery.<\/p>","date":"13 pa\u017adziernika 2017","url":"https:\/\/atthost.pl\/nowy-system-autoinstalatorow\/"}]