[{"name":"Samodzielna mo\u017cliwo\u015b\u0107 transferowania domen","content":"Informujemy, \u017ce wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego transferu domen. Wszystkie domeny s\u0105 transferowane poprzez nasz panel klienta (Moje us\u0142ugi -> Domeny -> Przenie\u015b domen\u0119 od innego operatora).\u00a0 Aby zapozna\u0107 si\u0119 z pe\u0142nym procesem transferu domeny zapraszamy do zapoznania si\u0119 z artyku\u0142em pomocy:\r\nhttps:\/\/atthost.pl\/help\/przeniesienie-domeny-od-innego-operatora-do-atthost\/<\/a>","date":"30 sierpnia 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/samodzielna-mozliwosc-transferowania-domen\/"},{"name":"Wdro\u017cenie Sender Rewriting Scheme","content":"W dniu dzisiejszym uruchomili\u015bmy na wszystkich serwerach mechanizm Sender Rewriting Scheme. Rozwi\u0105\u017ce to problem odrzucania wiadomo\u015bci z alias\u00f3w pocztowych na zewn\u0119trzne serwery weryfikuj\u0105ce rekordy SPF.","date":"17 lipca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/wdrozenie-sender-rewriting-scheme\/"},{"name":"Zmiana portu SSH","content":"Informujemy, \u017ce dokonali\u015bmy zmiany portu logowania do us\u0142ugi SSH. Numer portu dost\u0119pny jest na zak\u0142adce \"SSH\" w Panelu Klienta. Ta niezapowiedziana wcze\u015bniej zmiana podyktowana jest faktem, i\u017c od kilku dni na naszych serwerach obserwujemy kilkudziesi\u0119ciokrotny wzrost pr\u00f3b logowa\u0144 do SSH, maj\u0105cych na celu \u0142amanie hase\u0142 naszych u\u017cytkownik\u00f3w.\r\nBezpiecze\u0144stwo naszych klient\u00f3w jest dla nas najwa\u017cniejsze, dlatego te\u017c nie mo\u017cemy pozwoli\u0107, aby w przypadku zastosowania hase\u0142 SSH dost\u0119pnych w internetowych s\u0142ownikach u\u017cywanych przy tego typu atakach, dosz\u0142o do nieautoryzowanego logowania na konto.","date":"28 czerwca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/zmiana-portu-ssh\/"},{"name":"Zostali\u015bmy akredytowanym partnerem NASK","content":"Uprzejmie informujemy, i\u017c uzyskali\u015bmy status akredytowanego partnera Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) - operatora polskiej narodowej domeny .pl. Od kilku dni - wszystkie nowe domeny .pl rejestrowane s\u0105 bezpo\u015brednio w Rejestrze Domeny .pl, z pomini\u0119ciem dotychczasowych partner\u00f3w. Bezpo\u015brednia wsp\u00f3\u0142praca z NASK daje nam wi\u0119ksze mo\u017cliwo\u015bci oraz elastyczno\u015b\u0107 w zarz\u0105dzaniu zarejestrowanymi domenami. Pozwoli nam te\u017c na wprowadzenie do naszej oferty nowych us\u0142ug, np. opcji na domeny, zabezpieczenie domen protoko\u0142em DNSSEC czy te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 pe\u0142nego wdro\u017cenia IPv6 wraz z delegacj\u0105 domen na adresy IPv6 serwer\u00f3w DNS.","date":"27 czerwca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/zostalismy-akredytowanym-partnerem-nask\/"},{"name":"Domeny przerwa techniczna","content":"W zwi\u0105zku z pracami technicznymi zaplanowanymi przez naszego partnera informujemy, \u017ce w dniach 8 - 10 czerwca, nie b\u0119dzie mo\u017cliwe wykonywanie \u017cadnych operacji na domenach. Prosimy o odpowiednie zaplanowanie prac, tak aby w podanym okresie czasu nie by\u0142o konieczno\u015bci wykonywania zmian serwer\u00f3w DNS. Prosimy r\u00f3wnie\u017c o zwr\u00f3cenie uwagi na daty wyga\u015bni\u0119cia domen. Domeny wygasaj\u0105ce w czasie niedost\u0119pno\u015bci us\u0142ug naszego partnera przejd\u0105 do okresu kwarantanny zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cym cennikiem. W zwi\u0105zku z tym - bardzo prosimy o odnowienie domen kt\u00f3rych czas wa\u017cno\u015bci up\u0142ywa w dniach 8 - 11 czerwca odpowiednio wcze\u015bniej.\r\n\r\nBardzo przepraszamy za utrudnienia.","date":"4 czerwca 2018","url":"https:\/\/atthost.pl\/domeny-przerwa-techniczna\/"}]